2020

EFOP

Projekt azonosító száma: EFOP-3.7.3-16-2017-00256
Projekt címe: ” Pécs, a tanuló város”
Kedvezményezett: Nevelők Háza Egyesület
Konzorciumi partner: Pécsbányai Kulturális Egyesület
Támogatás összege: 76.000.000.-
Támogatás mértéke: 100%
Program kezdete: 2018.02.01
Program vége: 2020.01.31

SZAKMAI TERV

 

a/: A támogatás igénylő intézmény/szervezet helyi beágyazottsága, kapcsolatrendszere a megvalósítással összefüggésben

A konzorciumvezető Nevelők Háza Egyesület egy 1953-ban alapított közösségi intézmény jogutódjaként 1993. február 9-én jött létre. Tagsága részben magánszemélyekből, részben civil szervezetekből áll. 1999 óta közhasznú szervezetként működik Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával közfeladat ellátására megkötött közművelődési megállapodása alapján. Az egyesület alakulása óta tudatosan építette ki kapcsolatrendszerét mind a közszféra, mind pedig a civil szféra irányába. Küldetésünket is ekképp fogalmaztuk meg:

„A lakosság önszerveződő csoportjait, tagjait segítjük saját külső és belső erőforrásainkat is bevonva annak érdekében, hogy képesek legyenek megerősödni, aktívvá válni, fejlesztve ezzel közvetlen és tágabb környezetüket. A befogadó – segítő – fejlesztő attitűd hármas egységére építjük programjainkat, szolgáltatásainkat.”

1997-ben megnyitottuk a Civil Közösségek Házát (CKH), amely otthont ad a pedagógusok továbbképzését szolgáló szakmai tanfolyamoknak, fórumoknak ugyanúgy, mint az öntevékeny közösségek, művészeti csoportok, szakmai szervezetek összejöveteleinek. Művészeti programok, kulturális rendezvények, koncertek, előadóestek, közösségi találkozók jellemzik az intézmény mindennapjait. Az öntevékeny csoportok fejlesztését célzó pályázatok előkészítésében jelentős részt vállalunk: tanácsadást végzünk nem csak a CKH-ban, hanem a városban és megyében működő civil szervezetek részére nonprofit menedzsment, gazdálkodás, jogi és pályázatírás témakörökben.  Ily módon a CKH egyszerre szolgál kulturális-közművelődési, pedagógiai és nonprofit szakmai programok megvalósításának bázisául. Civil inkubátorházként megközelítőleg 100 civil szerveződés székhelye az intézmény, elsősorban kulturális célú csoportoké.

Az évtizedek alatt egyre gyarapodó látogatói létszám infrastruktúránk fejlesztését is maga után vonta, így több fázisban újult meg és bővült tovább a Szent István téri épület. Jelenleg három szinten, közel 1000 m2-en fogadjuk látogatóinkat.

2011-ben az önkormányzat döntése alapján az egyesület működtetésébe került a Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Iroda – Esélyek Háza program, valamint a Baranya Megyei Önkéntes Centrum is megkezdte tevékenységét az intézményben. Ugyanebben az évben az egyesület székhelyéhez kapcsolódó mintegy 4000 m2-es park gondozását is ránk bízta az önkormányzat.

Az egyesület az elmúlt közel 25 év alatt hazai és nemzetközi pályázatai révén jelentősen hozzájárul a helyi közösségek fejlődéséhez, s megtett mindent a pályázatokban megfogalmazott szakmai célok maradéktalan megvalósításáért, ezáltal széleskörű hazai és nemzetközi partnerhálózatra tett szert itthon és az EU szinte valamennyi országában.

Projektjeinkben igyekszünk mindig valamilyen helyi társadalmi problémára, hiányra a közösséget bevonva választ keresni, s azokra kreatív saját ötleteken és hazai, valamint nemzetközi jó gyakorlatok bemutatásán és saját igényeinkre történő adaptálásán keresztül megoldást találni.

A 2011 július 24-én alakult Pécsbányai Kulturális Egyesület alapszabályában vállalja a pécsbányatelepi természeti és épített környezet értékeinek megóvását és gyarapítását, Pécsbányatelep természeti adottságaira épülő szabadidős tevékenységek szervezését, minden szellemi és anyagi érték gyarapítását. Az Egyesület közművelődési megállapodás keretében 2011 október 1-je óta működteti a településrész Közösségi Házát, a kezdetektől multifunkcionális szemlélettel. A klasszikus közművelődési munka mellett, ifjúságvédelmi, szociális, munkaerő-piaci, képzési feladatokat is ellátunk. Az Egyesület feladata, hogy a helyiekből álló közfoglalkoztatott csapattal a településrész egészét karban tartsák, gondozzák.

Jelenleg egy fő főállású művelődésszervező vezeti a házat, egy kulturális közfoglalkoztatott és egy fő félállású takarító, gondnok segítségével.

A szervezet regisztrált közérdekű önkéntes szervezetként évek óta rendelkezik helyi bázissal, számuk a projektek igényének függvényében változó. 2016-ban összesen 70 önkéntes több, mint 400 önkéntes munkaórát teljesített. Az Egyesület együttműködik a településrészen dolgozó civil szervezetekkel: Pécsbányáért Egyesület – a szelíd gesztenyés gondozása, Kerek Világ Alapítvány – az alapítványi iskola programjainak rendszeresen helyet adunk és 2015-ben egy munkaerő-piaci szolgáltatást vásárolunk tőlük. Pécsi Szín- Tér Egyesület – évek óta rendszeres művészeti programokat szervez, elsősorban a településrész roma fiataljainak. Ifjúságért Egyesület – családok átmeneti otthonát üzemeltet a településrészen. Az Egyesület aktívan részt vesz a városi szintű megmozdulásokon – Te- Szedd mozgalom, Szomszédünnep, civil szervezetek különböző fórumain.

Az Egyesület folyamatosan támogatja a helyi civil élet törekvéseit, a formálódó, önszerveződő közösségeket. Az Egyesület támogató közreműködésével 2016 január 26-án, 20 fős tagsággal létrejött az Ezeréves Gesztenyés Szociális Szövetkezet, melynek székhelye a Közösségi Ház. A Szociális Szövetkezet fő célja, hogy a 2015 áprilisa óta az egyesület haszonbérletében lévő helyi védettség alatt álló 4,5 hektáros szelídgesztenyés liget termésének hasznosításán keresztül helyi munkalehetőséget teremtsen a hátrányos helyzetű lakosok számára.

 

b/: Helyzetfelmérést, célcsoport elemzés – a program által megszólítani kívánt célcsoport – különös tekintettel az inaktívak, hátrányos helyzetűek bemutatása

A projektben vállalt tevékenységek Pécsett valósulnak meg. A régióban centrális helyzetű város minden tekintetben meghatározó jelentőségű a Dél-Dunántúlon. Népessége a megye népességének közel ötven százalékát adja, de a társadalmi-gazdasági fejlődés legtöbb területén ennél nagyobb súllyal van jelen. Pécsnek viszonylag előnyös helyzete azonban nem jelent bizakodásra okot: gazdaságában továbbra sincsenek jelen az ország gyorsan fejlődő területeit fejlődésben tartó gazdasági ágazatok, továbbra sem tudott kilépni fejletlen berendezkedéséből. Pécs város helyzetét az elmúlt időszakban hátrányosan befolyásolta a déli megyék közlekedési peremhelyzete, a dél-kelet európai politikai válság, a bányászat leépülése, több nagy munkahely megszűnése, a nem megfelelő gazdasági szerkezet, a külföldi működő tőke alacsony aránya és a különösen alacsony export teljesítmény.

Pécs város 163 km2 kiterjedésű területen, a Mecsek hegység lábánál fekszik. 2009-es adatok alapján Pécs lakóinak száma 157 680. Pécs a Dunántúl legnagyobb városa. A népesség száma 1993-ban érte el a történelmi maximumát 174.135 fővel és a következő évben kezdetét vette az azóta is folyamatosan tartó népességcsökkenés. A 2005. év végére a csúcshoz képest valamivel több mint 10%-át veszítette el Pécs a lakónépességének.

A kor szerinti megoszlás a következőképpen alakul: 0-14 év közötti 20 381 fő, 15-39 év közötti 53 575 fő, 40- 59 év közötti 45 075 fő, és 36 825 fő a 60 év felettiek száma. A legutóbbi népszámlálás adatai szerint, a baranyai megyeszékhelyen volt a legkisebb a gyermekkorúak aránya az össznépességen belül. A különbség különösen a Pécs és a környező települések vonatkozásában volt szembetűnő. Ebben a viszonylatban a jelenség valószínűsíthetően magyarázható egyrészt az elmúlt másfél évtized településszociológiai fejleményeivel: a város „magterületéről” a peremterületek, szuburbiák felé történő kiáramlással. Mivel ez a folyamat leginkább a fiatalabb, aktívkorú, gyermekes generációk sajátossága, ennek köszönhetően a környező települések korstruktúrája fiatalodott, népesség száma pedig nőtt.  A foglalkoztatás tekintetében a következők mondhatók el: legális munkajövedelemmel kb.  65 ezer ember rendelkezik. A foglalkoztatási arány Baranyában 47,0% volt, Pécsett pedig 52,9%. Pécsett a KSH munkaerő felméréséből számított munkanélküliségi ráta 3,8% a megyei érték azonban több mint 2 százalékponttal haladja meg az országos átlagértéket. A felnőtt korú lakosság létszámához viszonyítva a legmagasabb a munkanélküliek aránya a belvárosban, ezt követi a keleti városrész, majd a kertváros és végül a nyugati városrész, ahol a legkedvezőbb a mutató.

A város jelenlegi szociális problémái szoros összefüggésben vannak közelmúltjának történetével, társadalmi-gazdasági fejlődésével, valamint demográfiai struktúráival. A város lakosságának 15%-a, idősebb 65 évnél. A szegénység elsősorban azokat a háztartásokat sújtja, ahol nincs aktív kereső, ez jelenleg Pécsett a háztartások közelítőleg 40%-a, de ehhez veszélyeztetettként hozzá kell számolnunk egy részét az egykeresős háztartásoknak is.

A városban közel 45 ezer család él. A családok 18 %-ában az egyik szülő egyedül neveli gyermekét. Ez az adat a válások számának emelkedésével, a mortalitási adatokkal, valamint a nők mind nagyobb számú házasságon kívüli gyermekvállalásával függ össze. Mind a házaspárok, mind az egyedül élő szülők körében legmagasabb számban az egy gyermeket nevelő család a jellemző. Az összlakosságot tekintve a háztartások 8%-át egyszemélyes háztartások alkotják, a 20-60 év közötti népességen belül a lakosság 28%-a él házasságban, és 28%-a tartós párkapcsolatban. A jelzett korosztály 44%-a egyedül élő.

Pécsbányatelep, a korábban virágzó településrész a bánya bezárását követően rohamos leépülésnek indult. A munkahelyek megszűntek, a helyben működő szolgáltatások, vállalkozások elköltöztek, vagy tönkrementek. A településen élők közösségét még egyben tartani tudó általános iskolát nyolc éve zárták be. A volt bányalakásokat átvette a pécsi önkormányzat, pénze nem volt az elmúlt évtizedekben, hogy karban tartsa őket, szociális bérlakásokká alakította, s Pécs más helyeiről, szociális problémákkal halmozottan terhelt családokat telepített be, melynek eredményeként a településrész közepén kialakult egy szegregátum. Az itt élő – javarészt roma nemzetiségű családok – számára még ezeknek az alacsony komfortfokozatú lakásoknak a fenntartása is problémát jelent, mert a munkaerő-piacról kiszorultak, zömük a közfoglalkoztatásból tartja fenn magát és családját. Hiába a szép természeti környezet, nem tanulták meg védeni, ápolni, fejleszteni, nem tanulták meg a magukénak érezni. Az itt maradt bányász identitású családok, javarészt nyugdíjas korú, sok esetben egyedülálló emberek. Leginkább a szép múltat emlegetik, a jelent tragikusnak, a jövőt reménytelennek látják. Egyértelmű vesztesei ők a rendszerváltásnak, akik nehezen találják meg a helyüket a mai világban. A településrészre az elmúlt tíz-tizenöt éve beköltöző, vagy itt építkező családok jelentős része értelmiségi, középosztálybeli értékrendet hoz magával. Ők a szép természeti környezetért, a jó levegőért, a csendért jöttek ide. Három különböző kulturális közeg találkozik itt, s jelentősebb konfliktusok nélkül él egymás mellett, de nem együtt.

Pécsbányatelep ugyan Pécs város részét képzi, az itt élőknek – a hátrányos helyzetű lakosoknak különösképp – a belvárostól való távolságból adódóan gyakran nehezére esik a város kulturális programjain, képzési lehetőségein részt venni, ezért az Egyesület által vezetett Közösségi Házban rendezett programok kiemelt jelentőséggel bírnak.

 

c/: A támogatást igénylő által korábban megvalósított programok tapasztalatai

A konzorciumi partnerek a felhívás céljainak eléréséhez szükséges szakmai tapasztalatokat az alábbi programok, projektek megvalósítása során szereztek:

Nevelők Háza Egyesület
Program/konstrukció megnevezése // PROJEKT CÍME PROJEKT IDŐSZAK Projekt tartalma
TÁMOP-5.5.3-08/02-2008-0026-   Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása // Baranya megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése  2009.04.01 –

2010.08.31

Komplex szervezetfejlesztési program megvalósítása a Baranya megyei formális civil szervezeteknél, a részvétel elősegítése a fejlesztési programokban. A fejlesztési területeken megalapozott beavatkozási csomag valósult meg a bevont szervezeteknél. A fejlesztési tervek szervezet-specifikus elemei a korábban diagnosztizált szervezeti gyengeségekre adott válaszokból tevődtek össze. Min. 40, Max. 50 fejlesztési nap/szervezet valósult meg a programban résztvevő 32 civil szervezet fejlesztése.
TÁMOP-5.5.1.A-10/1-2010-0011- Horizontális célkitűzések megvalósulását elősegítő helyi közösségi kezdeményezések, programok támogatása // SANSZ – Esélyegyenlőségi kísérleti program Baranya megyében 2010.07.01-2012.02.29 A projekt célja a helyi érdekek és szükségletek felmérésén, tervezésén alapuló program megvalósítása Baranya megyében, amely széleskörű helyi partneri együttműködésen alapul, s amely a helyi társadalom tájékoztatásán és bevonásán alapuló szemléletformálással hozzájárul az előítéletek és diszkrimináció csökkentésével a hátrányos helyzetben élő társadalmi csoportok integrációjához, esélyegyenlőségének előmozdításához.
TÁMOP-5.5.2-10/4-2010-0010 – Az önkéntesség elterjesztése a konvergencia régiók területén // CSOMÓPONT – Önkéntesség fejlesztése Baranya megyei szakmai hálózatokon keresztül

 

2011.01.01 – 2012.08.31 A projekt a 2004 óta működő Pécsi Önkéntes Központ szakmai munkájára épült, hatókörének megyei kiterjesztését és szolgáltatásainak minőségi fejlesztését célozta. Olyan, már meglévő formális vagy informális hálózatokat vont be, amelyek különböző ágazatokban széleskörű kapcsolatrendszerrel rendelkeznek Baranya megyében. Módszertani alapvetés volt, hogy a speciális célcsoportokkal azok a szakmai hálózatok lépnek kapcsolatba, akik kifejezetten ezekre a célcsoportokra szakosodtak. A programban együttműködő partnerek hálózati tevékenységébe az önkéntesség tudatosan épült be és vált fenntarthatóvá. A hosszú távú hasznosulása érdekében – megyei önkéntességfejlesztési stratégia került megalkotásra, valamint a fenti hálózatok megyei csomópontjaiban olyan szervezetek vonódtak be, amelyek egy későbbi fejlesztés eredményeképpen Önkéntes Pontokká válhattak.
TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0322 – A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése // ÉLET – TÉR 2012.05.01-2014.04.30 A projekt hozzájárult:  pécsi párválasztás előtt álló fiatalok felelős párválasztásának elősegítéséhez, a házasságkötéssel és a gyermekvállalással kapcsolatos, jelenleg kedvezőtlen attitűd megváltozásához; a kisgyermekeket nevelő családok illetve az gyermeküket egyedül nevelő szülők információhoz való hozzájutásának elősegítéséhez; a munka és a család összeegyeztethetőségét nehezítő problémák kezeléséhez. A konzorciumi partnerek szolgáltatásaik által segítséget nyújtanak a helyi közösségek kialakulásához, erőforrásainak aktivizálásához, továbbá a közösség kohéziójának erősítéséhez.
142183-LLP-1-2008-1-HU-GRUNDTVIG-GMP – GRUNDTVIG-GMP// COMPUTERIA – INTERGENERÁCIÓS TANULÁS

A TUDÁS- ÉS KÉPESSÉGFEJLESZTÉSÉRT

2008.11.01 – 2010.10.31.

 

A projekt célja, hogy tanulási lehetőségeket biztosítson mindkét célcsoportnak egyidejűleg: fiataloknak (18-27 éves) és időseknek (60+) annak érdekében, hogy csökkenjen a generációs távolság és közelebb hozza egymáshoz a két korcsoportokat. Ez egyben lehetőség az integrációs eszmecserére, az intellektuális örökség és az emlékek megőrzésére, a tapasztalatok kölcsönös átadására, ezzel egy időben növelve az idősek aktivitását az új kihívások iránt, hozzájárulva ezzel általános jólétükhöz és mentális egészségükhöz.
527863-LLP-2012-LT-GRUNDTVIG-GMP – GRUNDTVIG-GMP// PRETTY – Új ismeretek a nyugdíjat megelőző időszak minőségének javításáért 2012.10.01.– 2015.05.31.

 

A főbb ötletek egyike volt a projektben, hogy az európai jó gyakorlatokat átvétele, költséghatékony adaptálhatósága, könnyen módosítható és átvehető termékek alkalmazása, hogy a szervezetek biztosíthassák a felnőttkori oktatási lehetőségeket egyéni felnőtt trénerekkel és személyes otthoni használhatósággal a nyugdíj előtt álló és már nyugdíjas korosztálynak, az idősödő közösségek problémafelvetéseihez igazítva. Javítani az élethosszig tartó tanulás oktatási rendszerének a minőségét, megerősíteni a partnerek közti kapcsolatot, visszaszorítani a negatív kimeneteleket a kor szerinti részvétel mentén az EU államokban.
DCI-NSAPVD/2012/281-688 – EuropeAid // A globális polgárság fényei – EuropeAid 2013.03.01.-2016.02.29. A projekt célja, hogy a projektben résztvevő öt európai ország oktatási közösségeit elkötelezetté tegye annak érdekében, hogy a társadalmi igazságosság és az esélyegyenlőség mindenkit megillessen globalizált világunkban. Oktatási program kidolgozása 4 tématerületen zajlott: diszkrimináció, migráció, emberi jogok, fenntartható környezet.
DDOP—3.1.3/F.11-2011-2011-0014  – Regionális civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése // A Civil Közösségek Háza infrastrukturális fejlesztése, új szolgáltatások indítása Pécsett a civil segítő hálózatok megerősödéséért 2012.04.01-2013.09.30 A pécsi Civil Közösségek Háza infrastrukturális feltételeinek fejlesztésével az épület udvari szárnyának bővülésén keresztül olyan terek kerülnek kialakításra, amelyek bázisául szolgálnak a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokkal foglalkozó helyi civil szerveződések aktivizálásához, fejlesztéséhez
TÁMOP_3.2.3/A-11/1-2012-0091 –  „Építő közösségek” 3. ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában // pannoni art-kreatív nevelés a hagyományok tükrében 2012.09.01-2013.12.31 A célcsoport szempontjából a legfontosabbnak, azoknak a kompetenciáknak a megalapozását és fejlesztését tartjuk (hozzáértésként és képesség-együttesként is értelmezve a kifejezést), amelyek a személyiségbe épülve hosszú távon képessé teszik a résztvevőket a helyi értékek iránti pozitív beállítódás folyamatos fenntartására, s amelyek aktivitásra serkentik őket úgy, hogy mások számára is vonzó legyen ez az attitűd. El szeretnénk érni, hogy a „pécsiség” mint identitás és ennek kulturális és kreatív összetevői már fiatalkorban beépüljenek a diákok megnyilvánulásaiba.
ÁROP.1.1.14-2012-2012-0002 – Partnerség érősítése // Baranya megyei Civil Információs Centrum működtetése 2012.07.01-2014.12.31 A projekt alapvető célja a partnerség erősítése volt, – a Baranya megyei Civil Információs Centrum működtetése által.
TÁMOP-3.2.13-2012/1-2012-519 – Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában // Kultúra és közösségek 2013.11.01-2014.10.31 A projekt hosszú távú céljai a résztvevők kulcskompetenciáinak fejlesztése.

Fontos volt azon területeknek a fejlesztése, amelyek mindegyik kompetencia részét képezik: a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a kezdeményezőképesség, a problémamegoldás, az együttműködés, a kockázatértékelés, a döntéshozatal, az érzelmek kezelése, a kapcsolati kultúra, a társas tolerancia.

A projektben ezek a kulcskompetenciák az egész életen át tartó tanulási folyamatok formáit támogató nem formális és informális tanulási alkalmak keretében kerülnek fejlesztésre.

TÁMOP-1.4.1-2012/1-2013-367 – Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével // 2Lépésben-Fiatalok képzése és foglalkoztatása a Civil Közösségek Háza szakmai programjainak megvalósítására 2014.01.01.-2015.06.30. A projekt célja pályakezdő és gyermekgondozásról visszatérő fiatalok foglalkoztatásának és a munkatapasztalat megszerzésének elősegítése, ezáltal a Civil Közösségek Háza kulturális és szakmai programjainak, valamint a szervezet szolgáltatói kapacitásának erősítése.
HU11-0009-A1-2013

A szociális szolgáltatásfejlesztés fenntartható módszereinek kísérlete Pécsett

2016.04.15-2017.04.31. A lakosság, a civil szervezetek, önkormányzati intézmények és helyi cégek bevonásával, a közösségi tervezés módszerével Pécsett megvalósult innovatív és mintaértékű projekt, melyben a célterületi városrészben megjelenő problémák feloldásához  kapcsolódó elégtelen kapacitások hatékony kezelése érdekében az egy-egy problémagócra irányuló együttműködés-fejlesztés révén a helyi közösség aktivizálásán keresztül közvetlenül épített a közösségi kezdeményezések önfenntartó képességére, valamint a kapacitások fenntarthatóságát a szociális gazdaság tématerületében illeszkedő, bevételt termelő nonprofit vállalkozásokat generált.
 

Pécsbányai Kulturális Egyesület

Program/konstrukció megnevezése // PROJEKT CÍME PROJEKT IDŐSZAK Projekt tartalma
NCSSZI – IFJ-GY-13-B-11300 „Házunk tája – alkotótábor pécsbányai fiatalok helyi identitásának és kreativitásának fejlesztéséért” 2013. 07.15 – 20. A résztvevő 25 hátrányos helyzetű gyermek és fiatal egyrészt természeti, másrészt Pécsbányatelephez kapcsolódó élményeikből merítve kiscsoportokban, az egyes művészeti ágban járatos szakértő vezetésével közösen hoztak létre kerti bútorként használható papírmasé szobrokat,  készítettek el egy kemencét és egy a közösségben megjelenő problémákat feloldó, az erőforrásokat rituális formában megjelenítő performanszot.

Az elkészült alkotásokat egy nyilvános ünnepség keretében mutatták be a helyi lakóknak – a gyerekek családtagjainak, barátaiknak és érdeklődő pécsi civil szervezeteknek és ismerősöknek.

DDOP-4.1.2/B-13-2014-0004 „Lakhatási integrációt erősítő település rehabilitáció Pécsbányatelepen”

 

 

2014.08.01 – 2015.11.30

 

Közösségi tevékenységek koordinálása. A közösségi aktivitások szervezése, koordinálása, kommunikálása, az önszerveződő helybeliek támogatása az önkéntesen vállalt, értékteremtő megmozdulások alkalmával.A gyermek és ifjúsági programelemek : A tanulókör , klubfoglalkozások (varróműhely, barkácsműhely) ,zenés-színházi foglalkozások, életmód klub, egészségnapot szerveztünk.A foglalkoztathatóság a fejlesztését, a munkaerő-piacra jutás feltételeinek megteremtését végeztük a célcsoportban.
TOP-6.9.1-15-2016-00001 azonosítószámú, HELP” – Helyi Esélyegyenlőségi és Lakhatási Program

 

2016.09.01 – 2018.08.31

 

Komplex, közösségfejlesztési, nevelési, ifjúságnevelő és – segítő, valamint munkaerő-piaci elemeket is tartalmazó szociális város-rehabilitációs projekt bonyolítása Pécsett a Pécs-Somogy, Pécsbányatelep – György-telep és Hősök tere településrészeken, melyben a Pécsbányai Kulturális Egyesület konzorciumi partnerként vesz részt.

 

d/: A tervezett fejlesztés célja, a célok illeszkedése a helyi igényekhez és a célcsoport igényekhez; a célcsoport különböző korosztályai elérésének és bevonásának módja

 

A program hosszú távú céljai

A nem formális és informális tanulási formák, s a kultúra lehetőségeinek kiszélesítése, széles körű hozzáférhetővé tétele Pécs város teljes lakossága számára (beleértve a különböző hátrányokkal küzdő lakossági csoportokat is) oly módon, hogy ezen tanulási formák járuljanak hozzá a társadalmi integrációhoz, a munkaerő-piaci részvételhez szükséges készségek elsajátításához, a szociokulturális hátrányok csökkenéséhez, a formális oktatásba való visszatéréshez, az állampolgári kompetenciák fejlődéséhez.

 

A program közvetlen célja

A Nevelők Háza Egyesület által Pécs város és a megye teljes lakossága számára szolgáltatásokat nyújtó (Pécs, Szent István tér 17), valamint

a Pécsbányai Kulturális Egyesület által Pécs szegregált településrészének lakói számára szolgáltatásokat szervező (Pécs, Gesztenyés utca 17) közművelődési intézmények – mint konzorciumi partnerek – köznevelésben részt nem vevő ifjúsági és felnőtt korosztályt célzó szolgáltatási palettájának bővítése, a szolgáltatások sokszínűségének biztosítása az egyes már meglévő szolgáltatási formák fejlesztése, illetve új szolgáltatási formák bevezetése által, oly módon, hogy  a fejlesztett tartalmak – a konzorciumi partnerek hosszú távú stratégiájához és a szakmapolitikai környezethez illeszkedő módon

 • járuljanak hozzá az egész életen át tartó tanulás biztosításához,
 • a szolgáltatásokat igénybe vevők különböző kompetenciáinak, képességeinek és készségeinek fejlesztéséhez,
 • a hátrányos helyzetű lakossági rétegek társadalmi integrációjához,

 

A program célcsoportja

 1. A Nevelők Háza Egyesület által szervezett programok célcsoportja Pécs város teljes lakossága (Szabadegyetem kapcsán – Baranya megye), kiemelt célcsoport: a munkanélküli háztartásban élő résztvevők, az egyetlen felnőttből álló háztartásban élő, gyermekeket eltart résztvevők; GYED-en, vagy GYES-en lévők, kisebbségek, képesítés nélküliek, pályakezdő munkanélküliek,
 2. A Pécsbányai Kulturális Egyesület által szervezett programok célcsoportja Pécs – pécsbányai városrész lakossága, kiemelt célcsoport a munkanélküli háztartásban élő résztvevők, egyetlen felnőttből álló háztartásban élő, gyermekeket eltartó résztvevők, intézményben élők, kisebbségek

fogyatékossággal élő résztvevők, iskolai oktatásból lemorzsolódottak, GYED-en, vagy GYES-en lévők

alacsony végzettségűek, képesítés nélküliek, pályakezdő munkanélküliek.

A célcsoport elérésének, bevonásának módszertana

 1. A pályázó szervezetek éves szintű látogatottsági adatai városi viszonylatban is kiemelkedőek. A célcsoporttal – s így a kiemelten megjelölt hátrányos helyzetű célcsoporttal is – napi szintű kapcsolatban állunk – vagyis a célcsoport elérése a meglévő kapcsolati és ismertségi rendszereken keresztül is biztosított.
 2. A múlt évben a főpályázó Nevelők Háza Egyesület Pécs város un. „Szociális szolgáltatásfejlesztés fenntartható módszereinek kísérlete Pécsett” c. programjának konzorciumi partnereként a városi humán szolgáltató intézmények együttműködési hálózatát szervezte. A hálózathoz 20, jellemzően szociális szolgáltatásokat nyújtó városi humán szolgáltató szervezet lépett be. Jelen programunk hátrányos helyzetű célcsoportjának bevonását a hálózat tagjainak közreműködésével is tervezzük.
 3. A bevonás mellett a „bent maradás”-t, a tanulási folyamat folyamatjellegének elérését is fontosnak tartjuk. Így a résztvevő hátrányos helyzetű célcsoporttagok számára a tanulási formákkal összefüggésben tanácsadási, segítségnyújtási tevékenységet tervezünk a program teljes futamideje alatt.
 4. A programokat, illetve a célcsoport bevonását hagyományos kommunikációs csatornákon is tervezzük – így a program népszerűsítésére al-honlapot hozunk létre, facebook-on tesszük közzé a lehetőségeket, s Pécsbányán (a városrész jellegéhez szabott módon) plakátokon népszerűsítjük a tanulási lehetőségeket.

 

e/: A megvalósítani tervezett tevékenységek (kötelező – választott), a tanulási programok kapcsolódása a felhívásban megfogalmazott részcélokhoz

 1. A minimális követelmények figyelembevételével tervezett kötelezően megvalósítandó és további szabadon választott tanulási formákban tervezett tanulási programok számszakilag – konzorciumi partnerenként és összesen, tanulási formák típusai, az adott típusok szerint megvalósítani tervezett különböző tematikával bíró programok szerint a következők (részletes bemutatásuk szakmai terv f/.pontban történik) :
 

 

 

 

S.sz.

 

 

 

 

Tanulási forma típusa

Nevelők Háza Egyesület Pécsbányai Kulturális Egyesület Összesen
Tanulási forma „db” száma 12 havonta eltérő tematikájú program száma Tanulási forma „db” száma 12 havonta eltérő tematikájú program száma Tanulási forma „db” száma 12 havonta eltérő tematikájú program száma
1. Klubfoglalkozás 3 5 0 0 3 5
2. Havi szakkör 4 4 1 2 5 6
3. Heti szakkör 2 2 4 7 6 9
4. Ismeretterjesztő előadássorozat 1 1 1 2 2 3
5. Műhelyfoglalkozás 2 3 1 2 3 5
 

6.

Művészeti csoport, alkotócsoport 3 6 0 0 3 6
7. Foglalkozássorozat 4 5 2 3 6 8
8. Szabadegyetem 1 2 0 0 1 2
9. Kompetenciafejlesztő szak-vagy alkotótábor 0 0 2 2 2 2
 

Összesen:                  

 

20

 

28

 

11

 

18

 

31

 

46

A vállalt kötelező tevékenységeket konzorciumi partnerenként, a minimális követelmények teljesülésének bemutatásával az alábbiakban részletezzük (itt jelezzük – de a vállalt indikátorok bemutatásakor részletesen is ismertetjük -, hogy a 24 hónapig tartó, de egy tematika szerint megvalósuló programok vállalt indikátorai az adott program futamidejének figyelembevételével kerültek tervezésre – vagyis a 24 hónapig futó tevékenység indikátora legalább kétszerese a 12 hónapig tartónak.

 

Megvalósítani tervezett tanulási formák, Nevelők Háza Egyesület

S.Sz. Tanulási forma típusa Tanulási forma címe Gyakoriság/ minimum-követelmények teljesülése Program/ tematika száma Résztvevők száma/ alkalom
 

 

I.

Klubfoglalkozás  

I.1.

Mecseki Fotóklub heti 1x 2 óra, 24 hó (52×2=104 hét) egy tematika 11
Klubfoglalkozás  

I.2.

Zenés baba-mama klub heti 1×2 óra (52 hétx2=104 hét), 24 hónap két tematika 10
Klubfoglalkozás  

I.3.

Angol társalgási klub heti 1×2 óra, 24 hó két tematika 10
 

 

II.

Havi szakkör  

II.1.

Baba mama festőterápia havi 1×2 óra, 24 hó egy tematika 6
Havi szakkör  

II.2.

Ökotudatos háztartásvezetés havi 1×2 óra, 24 hó egy tematika 30
Havi szakkör  

II.3.

Hurcibaba klub (része a csacsogó) havi1x2 óra, 24 hó egy tematika 10
Havi szakkör II.4. Film – szakkör havi 2×2 óra, 24 hó; egy tematika 7
 

 

III.

Heti szakkör  

III.1.

Babamasszázs elsajátítása szülőknek heti 1×1 óra (52 hétx2=104 hét), 24 hó egy tematika 6
Heti szakkör III.2. Anyatorna babákkal heti 2×1 óra (52 hétx2/104 hét), 24 hó egy tematika 6
 

IV.

Ismeretterjesztő előadássorozat  

IV.1.

Népek, nemzetiségek nemzetek kultúrája havi 2×2 óra, 24 hó egy tematika 25
 

 

V.

Műhely-foglalkozás V.1. Versmondók műhelye havi 1×2 óra, 24 hó két tematika 10
Műhely-foglalkozás  

V.2.

Pályaorientációs önismereti műhely havi 2 alkalom, 4 óra/alkalom, 24 hó, 2 csopvez /csop;  192×2=384 emberóra egy tematika 15
 

 

 

 

VI.

Művészeti csoport, alkotócsoport  

VI.1.

Pécsi Kamarakórus heti 2×2,5 óra, 24 hó (52×2=104 hét) két tematika 30
Művészeti csoport, alkotócsoport  

VI.2.

Énekvarázs heti1x 2 óra 24 hó (52×2=104 hét) két tematika 20
Művészeti csoport, alkotócsoport  

VI.3.

Belvárosi rajziskola heti 1x 3 óra (52 hétx2=104 hét), 24 hónap két tematika 10
 

 

 

 

 

 

VII.

Foglalkozás-sorozat  

 

VII.1.

Alkoss szabadon művészetterápiás műhely Havi 4×2 óra, 24 hó; 48 alkx2=96 alkalom;  (12 alkalom/uazon résztvevői kör, 8 kör) egy tematika 10
Foglalkozás-sorozat  

 

VII.2.

Irodalomterápiás foglalkozások havi 2 alkalom, 2 óra/alkalom, 24 hó: össz: 48 alkalom (12havonta  /uazon tematika) egy tematika 10
Foglalkozás-sorozat  

VII.3.

Társasjáték estek havi 2×2 óra, 24 hónap egy tematika 10
Foglalkozás-sorozat  

VII.4.

Patchwork – foltvarró(Mecseki Foltalkotók havi 2×2 óra, 24 hónap két tematika 10
 

VIII.

Szabadegyetem  

VIII.1.

Pécs – Tanulóváros, tanulófesztivál 2 alkalom, 3 nap/alkalom, 6 óra/nap két tematika 50

 

Megvalósítani tervezett tanulási formák, Pécsbányai Kulturális Egyesület

Ssz. Tanulási forma

 típusa

  Tanulási forma

címe

Gyakoriság/ minimum-követelmények teljesülése Program/ tematika száma Résztvevők száma/ alkalom
I. Havi szakkör  

I.1.

Média szakkör I-II. havi 1×2 óra; 24 hónap két tematika 8
II. Heti szakkör  

 

II.1.

Angol társalgási

szakkör I-II.

heti2x1 óra, (52×2 év=104 hét; 2×104=208 alk.;  24 hónap két tematika 7
Heti szakkör  

II.2.

Boksz szakkör heti 2×2óra,52 hét,  12 hónap egy tematika 7
Heti szakkör  

 

II.3.

Bébi életmód – tudatos kis-gyermek-gondozás heti 1×1 óra (52 hétx2 év=104 hét két tematika 10
Heti szakkör II.4. Konyhatündér képző heti 1×1 óra, 52×2=104 hét, 24 hó két tematika 6
III. Ismeretterjesztő előadássorozat III.1. Egészséges életmód havi 2×2 óra, 24 hó két tematika 25
IV. Műhely-foglalkozás  

IV.1.

Családi mese-

foglalkozások

havi 1×4 óra, 24 hónap két tematika 10
V. Foglalkozás-sorozat  

 

V.1.

Irodalomterápiás

foglalkozások

havi 2 alkalom, 2 óra/alkalom, 24 hó: össz: 48 alkalom (12 havonta  /uazon tematika) két tematika 10
Foglalkozás-sorozat V.2. Hagyományőrző

zene-tánc

havi 2×2 óra, 12 hó egy tematika 12
VI. Kompetenciafejlesztő szak-vagy alkotótábor  

VI.1.

Tájtervező

alkotótábor

1×5 nap/ 8 óra egy tematika 22
Kompetenciafejlesztő szak-vagy alkotótábor  

VI.2.

Szobrász

alkotótábor

1×5 nap/ 8 óra egy tematika 22

 

 1. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

II.1. Eszközök –és immateriális javak beszerzése: a tanulási formák megvalósításához kapcsolódó és szükséges kis értékű eszközök beszerzését tervezzük – ennek részletes, bemutatása és indoklása ls. Szakmai terv i/. pontjában.

II.2. Az egyes tanulási formákhoz kapcsolódó egyéni mentorálás, tanácsadás, segítségnyújtás

Tanulási formánként, programonként jelentős számú (60% feletti) hátrányos helyzetben lévő célcsoport bevonását tervezzük. Az egyes tanulási formákban résztvevő hátrányos helyzetűek bevonása, adott tanulási programban történő bent maradása, integrációja érdekében, illetve a kompetencia és/vagy készségfejlődés megvalósulása, adott program részcéljainak elérése érdekében minden hátrányos helyzetű célcsoporttag vonatkozásában segítségnyújtás, un. tanácsadási, mentorálási tevékenységet tervezünk. A segítő tevékenységet az egész életen át tartó tanulási formák folyamatában, módszertanában jártas, adott célcsoporti réteg sajátosságait ismerő, tapasztalt humán tanácsadók (képzési és személyzetfejlesztési szakértők) végzik. A szakértők szakmai tapasztalataik alapján adott tanulási programok hátrányos helyzetű célcsoporttagjaiért „felelnek”, adott hátrányos helyzetű programba bevont résztvevőt adott szakértő a tanulási folyamat egésze alatt kíséri. A tanácsadást végző munkatársak önéletrajzát csatoljuk. A tanácsadási, segítségnyújtási tevékenység keretei:

Nevelők Háza Egyesület szervezésében megvalósuló tanulási formák hátrányos helyzetű résztvevői számára: legalább 1 óra tanácsadás, segítségnyújtás a havi szinten bármely rendszeresen ismétlődő tanulási programban résztvevő valamennyi hátrányos helyzetű célcsoporttag számára.

Pécsbányai Kulturális Egyesület szervezésében megvalósuló tanulási formák hátrányos helyzetű résztvevői számára: legalább 2 óra tanácsadás, segítségnyújtás a havi szinten bármely, rendszeresen ismétlődő tanulási programban résztvevő valamennyi hátrányos helyzetű célcsoporttag számára. A Pécsbányai tanulási programokban résztvevők magasabb tanácsadási óraszükségletét a városrész szociokulturális helyzete, a bevonni tervezett célcsoporttagok szükségletei indokolják (ls. célcsoport bemutatás).

A valamennyi tanulási formában havi szinten résztvevők összesítése, illetve az adott szakértőre osztott tanulási forma alapján a tanácsadás óraszámai az alábbiak szerint alakulnak:

 

Nevelők Háza Egyesület – a havi szinten tanácsadásban részesített hátrányos helyzetű célcsoporttag (191 fő):

 

Név Tanácsadás havi óraszáma Tanács-adás futam-ideje (hó)  

Szakértő tanácsadó/tanulási forma

Prucsiné Fűri Ildikó 21 24 Pécsi Kamarakórus; Énekvarázs
Hajnal Zsolt 24 24 Pályaorientációs önismereti műhely; Népek, nemzetiségek nemzetek kultúrája + gasztro zenés összművészeti estek;
Rimai Dávid 56 24 Versmondók műhelye; Irodalomterápiás foglalkozások

Mecseki Fotóklub; Film – szakkör; Népek, nemzetiségek nemzetek kultúrája + gasztro zenés összművészeti estek; Belvárosi rajziskola; Angol társalgási klub; Társasjáték estek

Szalóki Réka 54 24 Babamasszázs elsajátítása szülőknek; Baba mama festőterápia; Anyatorna babákkal; Ökotudatos háztartásvezetés; Alkoss szabadon művészetterápiás műhely.
Tóth Krisztina 36 24 Hurcibaba klub (része a csacsogó); Énekvarázs

Zenés baba-mama klub; Patchwork – foltvarró(Mecseki Foltalkotók – A Gyűszű Szövetsége)

Összesen: 191 24  

 

Pécsbányai Kulturális Egyesület – a havi szinten tanácsadásban részesített hátrányos helyzetű célcsoporttag (72 fő, havi 2 óra/fő):

Név Tanácsadás havi óraszáma Tanács-adás futamideje (hó)  

Szakértő tanácsadó/tanulási forma

Arató Vilja 116 24 Média szakkör I-II.. Angol társalgási szakkör I-II.; Irodalomterápiás foglalkozások; Családi mesefoglalkozások; Bébi életmód – tudatos kisgyermek-gondozási szakkör; Egészséges életmód; Konyhatündér képző
Vozár Pál 28 12 Hagyományőrző zene-tánc; Boksz szakkör
Összesen: 144    

 

III. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

III.1. Projekt előkészítés – ennek részeként

– helyzetelemzés: szükséglet – és igényfelméréssel (jelen szakmai tervben, kiemelten a szakmai terv a/ és b/ pontjai

– szakmai terv elkészítése

– eszközbeszerzéshez kapcsolódó eszközspecifikáció elkészítése (pusztán kis értékű eszközök beszerzését tervezzük, ennek bemutatása jelen szakmai terv i/ pontjában)

– közbeszerzések előkészítése (programunkra nem releváns)

III.2.. Projektmenedzsment tevékenység – bemutatása jelen szakmai terv h/ és p/ pontjában

III.3. Horizontális követelmények – bemutatása jelen szakmai terv q/ pontjában

III.4. Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság: vállalt kötelező tevékenységek:  Saját honlapon a projekt megjelenítése, alhonlap készítése; “C” típusú tábla kihelyezése mindkét partnernél; fotódokumentáció; TÉRKÉPTÉR feltöltése; sajtó gyűjtés a projekttel kapcsolatban, záró sajtóhír megjelentetése,  “D” típusú tábla kihelyezése.

 

A tanulási programok kapcsolódása a felhívásban megfogalmazott részcélokhoz

Tervezett tanulási formáink – tanulási formánként az alábbi konstrukcióban megfogalmazott részcélokhoz kapcsolódnak – jellemzően az adott tanulási forma kompetencia – és kapacitásfejlesztő célján és hatásán keresztül:

 1. Alapkompetenciák fejlesztése a nem formális és informális képzési formák és szolgáltatások kiterjesztésével;
 2. A formális oktatásba való visszatérés vagy belépés elősegítése az egész életen ált tartó tanulási tevékenységek által;
 3. kultúra bázisán megszerzett készségek hasznosítása munkaerőpiacra és a társadalmi, ill. közéletbe való visszatérés érdekében;
 4. új innovatív tanulási lehetőségek és formák fejlesztése és elterjesztése a felnőttek és a képző szakemberek számára;
 5. Tanulás tanulásának támogatása;
 6. állampolgári kompetencia, kulturális kifejezőkészség és a tudományos magyarázatok alkalmazására képessé tétel, anyanyelvi, nyelvi és digitális kompetenciák fejlesztése;
 7. funkcionális analfabetizmus visszaszorítása

 

 

 

A konstrukció részcéljaihoz való kapcsolódás módja tanulási formánként:

Nevelők Háza Egyesület Részcélok A kapcsolódás módja
Tanulási forma 1 2 3 4 5 6 7
Babamasszázs elsajátítása szülőknek x x Mozgásos kompetenciák – a kézügyesség fejlesztése által;

Szociális – személyes kompetenciák – a kapcsolatteremtési képesség, beleérző képesség fejlesztése által;

Baba mama festőterápia x x Szociális – személyes kompetenciák – a beleérző képesség, kapcsolatteremtési képesség, kooperációs képesség fejlesztése által
Anyatorna babákkal x Mozgásos kompetenciák – a finom motorika, mozgáskoordinációs képesség, egyensúlyozó képesség fejlesztése által;

Szociális – személyes kompetenciák – a kapcsolatteremtési képesség, beleérző képesség, kooperációs képesség fejlesztése által;

Ökotudatos háztartásvezetés x x Kognitív kompetenciák – tanulási képesség, információ feldolgozási képesség fejlesztése által;

Szociális – személyes kompetenciák – a kapcsolatteremtési képesség fejlesztése által

Hurcibaba klub  – csacsogó x x Mozgásos kompetenciák – mozgáskoordinációs képesség, egyensúlyozó képesség fejlesztése által

Szociális – személyes kompetenciák – a kapcsolatteremtési képesség, beleérző képesség, kooperációs képesség fejlesztése által

Alkoss szabadon művészetterápiás műhely x x Szociális – személyes kompetenciák – a beleérző képesség és kooperációs képesség fejlesztése által
Versmondók  műhelye x x Kognitív kompetenciák– a nyelvi, tanulási képességek fejlesztése által;

Szociális – személyes kompetenciák – a beleérző képesség, kapcsolatteremtési képesség fejlesztése által

Pécsi Kamarakórus x Szociális – személyes kompetenciák – a kapcsolatteremtési képesség, kooperációs képesség, beleérző képesség fejlesztése által;
Énekvarázs x x Kognitív kompetenciák – a tanulási képesség fejlesztése által;

Szociális – személyes kompetenciák – a kapcsolatteremtési képesség, beleérző képesség, kooperációs képesség fejlesztése által

Pályaorientációs önismereti műhely x x x Szociális – személyes kompetenciák – az érvényesülési képesség, kapcsolatteremtési képesség, beleérző képesség, kooperációs képesség és a konfliktusmegoldó képesség fejlesztése által
Irodalomterápiás foglalkozások x x x Kognitív kompetenciák– a nyelvi, tanulási képességek fejlesztése által

Szociális – személyes kompetenciák – a beleérző képesség, kapcsolatteremtési képesség, kooperációs képesség, konfliktusmegoldó képesség fejlesztése által

Mecseki Fotóklub x x Kognitív kompetenciák – a tanulási képesség, információfeldolgozási képesség fejlesztése által;

Szociális – személyes kompetenciák – az érvényesülési képesség, kapcsolatteremtési képesség, kooperációs képesség fejlesztése által

Film – szakkör x x Kognitív kompetenciák – a tanulási képesség, információfeldolgozási képesség fejlesztése által;

Szociális – személyes kompetenciák – a kapcsolatteremtési képesség, beleérző képesség fejlesztése által

Népek, nemzetiségek nemzetek kultúrája x x x Kognitív kompetenciák– a nyelvi, tanulási, információfeldolgozási képességek fejlesztése által

Szociális – személyes kompetenciák – a kapcsolatteremtési képesség, kooperációs képesség fejlesztése által

Belvárosi rajziskola x Kognitív kompetenciák – a tanulási képesség, információfeldolgozási képesség fejlesztése által;

Szociális – személyes kompetenciák – a kapcsolatteremtési képesség, beleérző képesség fejlesztése által

Zenés baba-mama klub x x Kognitív kompetenciák – a tanulási képesség fejlesztése által;

Szociális – személyes kompetenciák – a kapcsolatteremtési képesség, beleérző képesség, kooperációs képesség fejlesztése által

Angol társalgási klub x Kognitív kompetenciák – a nyelvi képesség, tanulási képesség, információ feldolgozási képesség fejlesztése által;

Szociális – személyes kompetenciák – a kapcsolatteremtési képesség fejlesztése által

Társasjáték estek x x Kognitív kompetenciák– a nyelvi, tanulási képességek fejlesztése által;

Szociális – személyes kompetenciák – a kapcsolatteremtési képesség, kooperációs képesség, konfliktuskezelési képesség, érvényesülési képesség fejlesztése által

Patchwork – foltvarró(Mecseki Foltalkotók – A Gyűszű Szövetsége) x x Kognitív kompetenciák – a tanulási képességek fejlesztése által;

Szociális – személyes kompetenciák – a kapcsolatteremtési képesség, kooperációs képesség fejlesztése által

Mozgásos kompetenciák – a kézügyesség, finom – motorika fejlesztése által.

Pécs – Tanulóváros, tanulófesztivál x x Kognitív kompetenciák – a tanulási képesség, információfeldolgozási képesség fejlesztése által;

Szociális – személyes kompetenciák a kapcsolatteremtési képesség és kooperációs képesség fejlesztésével

Pécsbányai Kulturális Egyesület Részcélok A kapcsolódás módja
Tanulási forma 1 2 3 4 5 6 7  
Média szakkör I-II. x x x Kognitív kompetenciák – a tanulási képesség, információfeldolgozási képesség fejlesztése által;

Szociális – személyes kompetenciák a kapcsolatteremtési képesség, kooperációs képesség fejlesztésével

Angol társalgási szakkör I-II. x x x Kognitív kompetenciák – a nyelvi, tanulási képességek fejlesztése által

Szociális – személyes kompetenciák a kapcsolatteremtési képesség, kooperációs képesség fejlesztésével

Tájépítész alkotótábor x x Kognitív kompetenciák a tanulási képesség, természettudományos képességek, információfeldolgozási képesség fejlesztésével;

Szociális – személyes kompetenciák a kapcsolatteremtési képesség, beleérző képesség, kooperációs képesség fejlesztésével

Szobrász alkotótábor x x Kognitív kompetenciák a tanulási képesség, természettudományos képességek, információfeldolgozási képesség fejlesztésével;

Szociális – személyes kompetenciák a kapcsolatteremtési képesség, beleérző képesség, kooperációs képesség fejlesztésével

Mozgásos kompetenciák – a kézügyesség, finom – motorika fejlesztésével

Irodalomterápiás foglalkozások x x x Kognitív kompetenciák– a nyelvi, tanulási képességek fejlesztése által

Szociális – személyes kompetenciák – a beleérző képesség, kapcsolatteremtési képesség, kooperációs képesség, konfliktusmegoldó képesség fejlesztése által

Hagyományőrző zene-tánc x x  Mozgásos kompetenciák – a mozgáskoordinációs képesség fejlesztése által;

Szociális – személyes kompetenciák a kapcsolatteremtési képesség, kooperációs képesség fejlesztésével;

Kognitív kompetenciák – a tanulási képesség fejlesztése által

Boksz szakkör x Mozgásos kompetenciák – a finom motorika, mozgáskoordinációs képesség, reakciósebesség fejlesztése által

Szociális – személyes kompetenciák – a kapcsolatteremtési képesség, beleérző képesség, kooperációs képesség, konfliktuskezelési képesség fejlesztése által

Családi mesefoglalkozások x x x x Kognitív kompetenciák – a nyelvi, tanulási képességek fejlesztése által

Szociális – személyes kompetenciák – a kapcsolatteremtési képesség, beleérző képesség, kooperációs képesség fejlesztése által

Bébi életmód – tudatos kisgyermek-gondozási szakkör x x x x x Kognitív kompetenciák – a nyelvi, tanulási képességek fejlesztése által

Szociális – személyes kompetenciák a kapcsolatteremtési képesség, beleérző képesség, kooperációs képesség, konfliktusmegoldó képesség fejlesztése által

Egészséges életmód x x Kognitív kompetenciák – a tanulási képesség, információfeldolgozási képesség fejlesztése által;

Szociális – személyes kompetenciák – a kapcsolatteremtési képesség fejlesztésével

Konyhatündér képző x x x Kognitív kompetenciák – a tanulási képességek fejlesztése által;

Szociális – személyes kompetenciák – a kapcsolatteremtési képesség, kooperációs képesség fejlesztése által.

 

f/: Új tevékenység, szolgáltatás kialakítása, illetve a meglévők tartalmi – módszertani megújítása

A bevezetésre tervezett tanulási formáknak nem célja a végzettség, szakképzettség megszerzése – mindemellett valamennyi program kompetencia – és készségfejlesztést céloz, s ez által hozzájárulnak az egész életen át tartó tanuláshoz. Az egyes konzorciumi partnereknél már eleddig is működtetett programok kapcsán célunk az egyes már meglévő programok kompetenciafejlesztő képességének erősítése, tudatosan kialakított fejlesztő tematikák létrehozásával és bevezetésével.

Nevelők Háza Egyesület által megvalósítani tervezett tanulási formák, programok kialakítása és/v. tartalmi, módszertani megújítása

 1. Babamasszázs elsajátítása szülőknek: A tanulási forma keretében a szülők meleg klubhelységben sajátítják el a babák masszírozásának fortélyait. A szülő a tanult technikákat és a más szülőktől ellesett, elsajátított mozdulatokat a mindennapi rutin részévé tehetik. A szolgáltatás alapjainak kialakítása szervezetünk keretei között zajlott az elmúlt év során – jelen fejlesztés célja a tanulási forma olyan szakmai fejlesztése, mely az egymásra épülő tematikus elemek révén magában hordozza a tudatos képesség és készségfejlesztés igényét, s mely tanulási formát rendszeres időközönként folyamatosan tudunk biztosítani.
 2. Baba mama festőterápia: A tanulási forma lehetőséget kínál a szülőknek arra, hogy megtanulják, elsajátítsák gyermekeik finom-motorikus képességének fejlesztését. Szülők és babáik (8 hónapos kortól kb. 3 éves korig) együtt fedezhetik fel a különböző színek, formák, anyagok világát. A foglalkozás során ehető, természetes alapanyagú festékeket használunk. (A finom-motorika fejlesztése rendkívül fontos ahhoz, hogy a gyermekek később az írást, rajzolást képesek legyenek elsajátítani). A fejlesztés célja – a szervezetünknél már kipróbált módszer – egymásra épülő tematikus elemekből építkező fejlesztése, a szülők kompetencia – és készségfejlődését biztosító tematika kidolgozása és bevezetése által.
 3. Anyatorna babákkal: A szervezetünknél eseti jelleggel már működő tanulási forma szülés utáni regeneráló, alakformáló torna, melynek célja az általános állóképesség megszerzése, az egyenes hasizmok szétválása esetén azok összezárása, közelítése mellett a gátizmok megerősítése és tornáztatása – a módszer elsajátítása. A résztvevő anyuka segítséget, tanácsokat kap, hogy a szülés után hogyan fedezze fel újra az izmait, s milyen módszerrel tudja mindezt a babájával együtt megvalósítani. A tornát babahordozási tanácsadó sportoktató tartja, aki segít az édesanyáknak a megfelelő hordozóeszköz kiválasztásában és alkalmazásában is. A fejlesztés célja a készségfejlesztés tudatos megvalósítása – a torna tematikus, egymásra épülő elemből történő felépítése és rendszeres biztosítása.
 4. Ökotudatos háztartásvezetés: A tanulási forma keretében találkozó szülők tematikus ismereteket szereznek a tudatos háztartásvezetéssel kapcsolatban. A tanulási forma előzménye a szervezetünk keretei között kidolgozott mosható pelenkázás workshop volt – mely megmutatta, hogy széles igény mutatkozik szülők részéről a kisgyerekes háztartások tudatos kialakításával kapcsolatos egyéb ismeretekre is. A tanulási forma az egyes ismereteket tematikus módon közvetíti a szülők számára.
 5. Hurcibaba klub – csacsogó: A tanulási forma keretében a szülők a babákkal együtt táncolnak, a legkisebbek hordozóeszközben, a nagyobbak már saját lábukkal próbálkozhatnak. A tanulás célja, hogy a szülők azon technikákat sajátítsák el, melyek segítségével saját maguk fejleszthetik a gyermekek mozgáskoordinációját. A kezdeményezés kötetlen formában szervezetünknél hosszabb ideje működik – jelen fejlesztés célja a tanulás tematikus fejlesztése a szülők tudatos képesség – és készségfejlesztés érdekében.
 6. Alkoss szabadon művészetterápiás műhely: Az Alkoss szabadon művészetterápiás műhely egy több célcsoportot is megszólító csoportfoglalkozás, melynek célja a hétköznapokban keletkezett feszültségek, veszteségek kezelése, feloldása relaxációs technikák és művészeti eszközök által. A művészetterápiás alkotócsoporton a résztvevők minden alkalommal egy új művészeti technikát kipróbálva fejezhetik ki a bennük lévő érzéseket, feszültségeket, gondolatokat. A technikát és a szemléletmódot a résztvevők később, önállóan is tudják alkalmazni. A tanulási forma módszertanának alapeleme az un. tudatos jelenlét (mindfulness) szemléletének átadása, mely során a múlton való rágódás és a jövőn való aggódás helyett a jelenben meglévő érzelmeinkre és észleléseinkre fordítjuk a figyelmet; valamint a coaching szemléletű csoportvezetés, mely segítségével a csoportvezető segítő kérdésekkel facilitálja a résztvevők érzelmi és önismereti fejlődését. A tanulási forma alapjainak kialakítása szervezetünk keretei között zajlott az elmúlt év során – jelen fejlesztés célja a tanulási forma különböző célcsoportok igényeire reagáló szakmai fejlesztése (célcsoporti igények mentén kidolgozott tematikák) bevezetése, kiterjesztése, rendszeres, tematikus keretek között történő biztosítása.
 7. Versmondók műhelye: Szervezetünknél működő meglévő öntevékeny alkotó művészeti műhely, Sólyom Katalin Jászai-díjas színművésznő vezetésével. A műhely célja jelenleg a szép magyar beszéd és az irodalom ápolása és gyakorlása, csupán saját kedvtelésre. A fejlesztés célja a kompetencia – és készségfejlesztés tudatos biztosítása, 12 havonta tervezett, szakmailag egymásra épülő elemekből építkező, a kompetenciafejlesztést biztosító tematika kidolgozásával és bevezetésével.
 8. Pécsi Kamarakórus: A szervezetünknél működő Pécsi Kamarakórus 1958-ban alakult, az énekkar az ország legjobb kórusai közé tartozik. Műsoruk átöleli szinte a teljes kórusirodalmat. Fő céljuk a magyar klasszikusok (Kodály, Bartók, Bárdos) műveinek megismertetése itthon és külföldön, de előszeretettel éneklik a Kodály utáni nemzedékek kórusmuzsikáját is. Évente 20-25 fellépésük van. Eddig Európa 20 országában jártak 65 koncertút keretében. Az együttest alakulása óta Tillai Aurél Kossuth-díjas, Érdemes Művész, Pécs Város Díszpolgára vezeti. A kórus visszatérő és jellemző problémája, hogy a GYED-ről, GYES-ről visszatérők integrálása nem, vagy nagy nehézségek árán, fluktuációval valósul meg. A fejlesztés a tematika olyan 12 havonta tervezett módszertani megújítását jelenti, mely nagyobb eséllyel biztosítja az átmenetileg távol lévők reintegrációját.
 9. Énekvarázs: Szervezetünknél működő meglévő öntevékeny csoport, melynek célja, hogy lehetőséget teremtsen népdalok közös éneklésére – korra, nemre, énektudásra tekintet nélkül. További céljuk a magyarság önbecsülésének erősítése. Fontos cél, a kevésbé ismert, többnyire a könyvtárakban található gyűjtésekben lévő dalok közreadása, életünk epizódjait bemutató népdalcsokrok összeállítása, megtanulása. Együttléteik nem tudatosan összeállított, hosszabb időszakot felölelő tematika alapján zajlanak A fejlesztés célja a kompetencia – és készségfejlesztés tudatos biztosítása 12 havonta tervezett, szakmailag egymásra épülő elemekből építkező, a kompetenciafejlesztést biztosító tematika kidolgozásával és bevezetésével.
 10. Pályaorientációs önismereti műhely: A tanulási forma célja, hogy a pályaválasztási és/v. egyéb életeseményekkel kapcsolatban nehézségekkel küzdő fiatal felnőtt csoportrésztvevők tisztábban lássanak saját személyes élethelyzeteikben, problémáikat cselekvő módon tudják kezelni, s könnyebben találják meg helyüket a világban; kapcsolataik minősége javuljon, kommunikációs és konfliktuskezelési nehézségeik csökkenjenek, jobban értsék saját vágyaikat, s céljaikat könnyebben tudják elérni. A csoport a Pszichodráma klasszikus módszertana és protokollja szerint zajlik két fő képzett dramatista vezetésével. Az egyes alkalmak témáját, tartalmát a résztvevők élethelyzetei, aktuális érzelmei és problémái tematizálják. A módszer a résztvevőket saját élményen keresztül, játszva és játékosan segíti a kívánt célok elérésében
 11. Irodalomterápiás foglalkozások: A tanulási forma keretében különböző életszakaszok nehézségeihez (pl. felnőtté válás, család, életközép, öregedés, gyász) illeszkedő, tematikus módon gyűjtött, az életesemények megélését, a problémák feloldását, feldolgozását segítő szépirodalmi művek interaktív feldolgozása történik irodalomterápiás módszertani eszközökkel, irodalomterápiás csoportok vezetésre alkalmas képzett mentálhigiénés szakember vezetésével.
 12. Mecseki Fotóklub: A szervezetünknél működő 1957-ben létrejövő klub megalakulását követően azonnal kiállítások szervezésébe fogott. Mecseki Fotóklub feladatának tekinti, hogy a Pécsett élő ill. vonzáskörébe tartozó fotózás iránt érdeklődőket szellemi közösségbe tömörítse. A klubesteken a fotográfusi lét minden formája terítékre kerül, együttléteik nem tudatosan összeállított, hosszabb időszakot felölelő tematika alapján zajlanak. A fejlesztés célja a kompetencia – és készségfejlesztés tudatos biztosítása a projekt teljes idejére tervezett olyan tematika kidolgozásával és bevezetésével mely módszertanilag biztosítja a kompetenciafejlődést.
 13. Film – szakkör: A szervezetünknél már 19. évadot megélt SANSZ filmszakkör rendszeres időközönként hirdet tematikus közösségi keretek között szervezett „mozizást”, majd ezt követő beszélgetést. Jelen program keretében a fejlesztés célja, hogy a szakkört áthelyezzük saját fenntartásban üzemeltetett Kisház Kávézónkba, a Kávézó vendégterébe – ahol terv szerint az adott napi kínálat szervesen kapcsolódik a film tematikájához. Például: Adott földrész kultúrájáról szóló műalkotás esetében, az adott földrész ételeit, italait lehet a film mellé fogyasztani, releváns díszlet mellett akár. A szakköralkalmak kiegészülnek meghívott beszélgető partnerekkel, tematikához kapcsolódó beöltözős estekkel.
 14. Népek, nemzetiségek nemzetek kultúrája – ismeretterjesztő előadássorozat és gasztro zenés összművészeti est: A tervezett tanulási forma egyes elemei számos alkalommal valósultak meg szervezetünk keretei között. Tematikus módon tervezett, folyamatos, visszatérő módon megvalósuló előadássorozat formájában mindazonáltal eleddig még nem működött. A tanulási forma keretében a szervezetünkhöz több éve kötődő nemzetiségi, nemzeti szervezetek ismeretterjesztő előadásait tervezzük előadássorozat keretében – tartalmilag, az adott nemzet, nemzetiség kultúrájáról, művészetéről, természeti és épített örökségéről. Az előadások mellett az adott nemzetiség, nemzet kultúrájához köthető zenei és gasztronómiai élményeket is kínálunk az érdeklődőknek. Tervezett kultúrák nemzetek, nemzetiségek: orosz, spanyol, angol, finn, szerb, német, spanyol.
 15. Belvárosi rajziskola: A szervezetünknél működő Belvárosi Rajziskola kreatív színtér szeretne lenni kezdő rajzolók és festők számára is – melyben a résztvevők alkotó kedvüket alapozó stúdiumokon keresztül erősítik meg különböző rajzi technikák megismerésén keresztül, s ez megfelelő kiindulópontot jelenthet a későbbi rajzi műveltség megalapozásához. A rajziskola gyakorlottabb alkotók számára is teret kíván adni a rajzi gyakorlat, a szín- és kompozíciós készség megerősítésére. A fejlesztés a kezdő rajzolók és már gyakorlottabb festők számára is egyaránt alkalmas, kompetencia – és készségfejődést biztosító tematika kidolgozását és bevezetését jelenti.
 16. Zenés baba-mama klub: A szervezetünknél működő klub 3 év alatti gyermekeket nevelő anyukákat, apukákat célozza. A klubfoglalkozásokon közös éneklés, örömteli zenés és játék zajlik, Kopjár Anikó zenepedagógussal (gyakorló anyukával). A résztvevők a foglalkozások során népdalokat, gyermekdalokat énekelnek, ölbeli játékokat játszanak, mondókáznak, zenét hallgatnak. A foglalkozások hosszabb időszakot felölelő tematikával nem rendelkeznek. A fejlesztés célja a kompetencia – és készségfejlesztés tudatos tervezése, 12 havonta tervezett, a fejlődést szakmailag biztosító tematikák kidolgozásával és bevezetésével.
 17. Angol társalgási klub: A tanulási forma rövidebb időszakokat felölelő módon és belső munkatársi kört célozva visszatérő módon valósult meg szervezetünknél, így gyakorlata ismert. A fejlesztés keretében a tanulási formát rendszeres időközönként, egymásra épülő tematikus elemek sorozataként tervezzük – az angol társalgási nyelvet gyakorolni vágyó érdeklődők számára, EVS önkéntesek bevonásával. l
 18. Társasjáték estek: A tanulási forma új, korábbi szolgáltatásfejlesztés keretében társasjáték-pedagógiai műhelyvezető képzés tematikáját dolgoztuk ki, s kísérleti jelleggel ki is képeztünk műhelyvezetőket. A jelen tanulási formát terv szerint vezető szakmai megvalósító (szervezetünk munkatársa) részt vett a műhelyvezető képzés kidolgozásában. A tanulási forma keretében a kidolgozott módszer hosszú távú bevezetését tervezzük, a futamidő egészére kidolgozásra kerülő tematikával. A Társasjáték estjeinkkel lehetőséget biztosítunk a társasjátékokat kedvelő résztvevőknek az együttes játék élményére. A résztvevők megismerkedhetnek a társasjátékok különböző csoportjaival, megtapasztalhatjuk a játék pozitív pedagógiai hatásait. Szabadidős, tanulássegítő fejlesztő tevékenység örömei mellett, az együttlétek során a tanulási forma pedagógiai tevékenységekbe történő beépíthetőségről is szó kerül.
 19. Patchwork – foltvarró (Mecseki Foltalkotók – A Gyűszű Szövetsége): A szervezetünknél működő öntevékeny alkotó csoport keretében a foltvarrás iránt érdeklődők és azt művelők megismerkednek a technikával, az “egymástól tanulás” módszerét használva hoznak létre alkotásokat, használati és dísztárgyakat. A fejlesztés célja a módszer tematikus keretek közé történő emelése, a tudatos kompetencia – és készségfejlesztés érdekében oly módon, hogy két 12 hónapot felölelő, egymásra épülő tematika kerül kidolgozásra és bevezetésre.
 20. Pécs – Tanulóváros, tanulófesztivál

Szabadegyetemi forma keretében két alkalommal megvalósuló, alkalmanként három napos  fesztiválprogram keretében tematikus módon jelennek meg azok a konkrét kezdeményezések, melyek révén Pécs felmutathatja az intergenerációs tanulás sokféle formáját kulturális, művészeti, oktatási, környezeti, tömegsport, kreatív ipar, stb. vonatkozásokban. A Szabadegyetem szervezésével kapcsolódunk a város tanuló – város koncepciójához és programjaihoz.

Pécs csatlakozott az UNESCO Global Network of Learning Cities hálózathoz (Tanuló Városok Globális Hálózata). Kezdeményezésével a Város intergenerációs szemléletet képvisel és tekintettel van a megváltozó tanulási szokások és módok, az IKT eszközöknek a tanulásra gyakorolt hatására, “okos város/smart city” fejlesztéseiben az e-learning hatékony és népszerű formáit igyekszik ösztönözni!

Pécsbányai Kulturális Egyesület által megvalósítani tervezett tanulási formák, programok kialakítása és/v tartalmi, módszertani megújítása

 1. Média szakkör I-II.: A média szakkör célja a Közösségi Házban zajló tanulókörből az iskola befejezésének vagy elhagyásának következtében kiesett, kiöregedett helyi hátrányos helyzetű, roma fiatal felnőttek (18-25 év) számára egy olyan rendszeres, tartalmas délutáni elfoglaltságot kínálni, ahol a közösségi együttléten kívül a ház infrastruktúráját használva, tudatos kompetencia – és készségfejlesztési céllal tervezett tematika alapján kísérletezhetnek a modern technikával, hangfelvételeket, videókat készíthetnek, képszerkesztő szoftverekkel ismerkedhetnek meg. Fentieken túl a résztvevők vezetett tematikus estek keretében filmeket nézhetnek, vitathatnak meg. A szakkör tárgyi feltételei biztosítottak mivel a Közösségi Házban az utóbbi években létrehozásra került egy profi hang és videó felvételek elkészítésére alkalmas média stúdió, a Könyvtár felújítása során pedig számos DVD film került a Közösségi Házba.
 2. Angol társalgási szakkör I-II.: 2016 őszén egy helyi angoltanárnő az egyesület támogatásával kezdett angol nyelvet tanítani pár helyi roma asszonynak. A tanulási forma célja ezen kezdeményezés tudatos fejlesztése, a tanítás rendszerességének biztosítása, – a kompetenciafejlődés lehetőségét biztosító, egymásra épülő 12 havi tematikák kidolgozásával és bevezetésével. Továbbá – a projekt keretében szeretnénk lehetővé tenni, hogy az eddigieknél többen vehessenek részt a társalgási szakkörön, mivel a kezdő csapat gyors haladása sokakat inspirált a telepen, és szeretnénk, ha minél több korai iskolaelhagyó számára elérhetővé válna a helyi nyelvtanulás lehetősége – s ezzel az iskola befejezése, piacképes végzettség megszerzése. A nagyobb csoport a nyelvtanulók számára lehetővé teszi, hogy minél több, életszerű szituációs játékban vehessenek részt, s így életszerű helyzetekben szerezzenek használható nyelvtudást.
 3. Tájépítész alkotótábor: Előzmény: A nagyrészt helyi középosztálybeliekből álló Gesztenyés Jövőműhely csoport a 2015-20176-os év során megfogalmazott egy hosszú távú stratégiát a településrész fejlesztésére vonatkozóan. A stratégiai egyik központi eleme – a helyi lakók aktív bevonása mellett – egy a városrész természeti értékekeinek gazdagságát, a „gesztenyét”, mint a jövő városrész-képének szimbólumát súlypontba helyező koherens városrész-kép kialakítása, amelynek eléréséhez a SZIE Egyetem Tájépítész hallgatóit hívjuk segítségül, tájépítész alkotótábor keretében. Az új tájterv közös elkészítése közben fejlődnek a helyi lakosok épített és természeti környezet tudatos alakításával kapcsolatos ismeretei valamint megerősödik a helyi identitásuk. Az alkotótábor során a meghívott fiatal tájtervezők, a helyismerettel rendelkező, helyi hátrányos helyzetű lakosok segítségével kialakítanak egy látványtervet a területre vonatkozóan, amelyet Egyesületünk velük és a helyiekkel együttműködésben törekszik majd megvalósítani. A tábor során a helyi lakók, (terveink szerint jellemzően hátrányos helyzetű fiatalok) belelátnak egy általuk eddig nagy valószínűséggel ismeretlen szakmába, új fogalmakat, újszerű látásmódot tanulhatnak.
 4. Szobrász alkotótábor: A 2015 óta minden ősszel megrendezésre kerülő Gesztenye Liget Fesztivál keretében évente megfaragásra kerül egy saját lábán álló, kiszáradt gesztenyefa. A kezdeményezés célja, hogy a helyi védettség alatt álló szelídgesztenyésben egy természetes szoborpark kerüljön kialakításra szobrászművészek és helyi hátrányos helyzetű lakosok együttműködésével, amely teret ad a hátrányos helyzetű lakosok helyi identitásának erősítéséhez.

A tervezett alkotótábor keretében az ország különböző részéről érkező fiatal szobrászok a kiváló helyismerettel rendelkező helyi hátrányos helyzetű fiatal felnőttek segítségével faragnak meg több, általuk kiválasztott kiszáradt gesztenyefát, így együttesen gyarapítanák a kialakulóban lévő szoborparkot. A tábor során a helyi fiatalok új ismereteket szerezhetnek a fa megmunkálásáról valamint a projekt szemléletű csapatmunkáról.”

 1. Irodalomterápiás foglalkozások: A tanulási forma keretében különböző életszakaszok nehézségeihez (pl. felnőtté válás, család, életközép, öregedés, gyász) illeszkedő, tematikus módon gyűjtött, az életesemények megélését, a problémák feloldását, feldolgozását segítő szépirodalmi művek interaktív feldolgozása történik irodalomterápiás módszertani eszközökkel, irodalomterápiás csoportok vezetésre alkalmas képzett mentálhigiénés szakember vezetésével.
 2. Hagyományőrző zene-tánc: Az elmúlt évek során rendszeres cigányzenei és táncfoglalkozások kerültek megrendezésre a közösségi házban, elsősorban gyerekek számra. A program során nyilvánvalóvá vált, hogy nem csak a gyerekek, hanem a fiatal felnőttek is erős érdeklődést mutatnak a cigány hagyományok ápolása iránt, így jelen program keretében kimondottan a fiatal felnőttek számára kerül tematikus tervezésre és bevezetésre a hagyományőrző zene-táncfoglalkozás sorozat azzal az igénnyel, hogy a bevezetni tervezett tematika hozzájáruljon a résztvevők kompetenciáinak és készségeinek fejlődéséhez is. Cél továbbá a cigányzenei hagyomány megőrzése, a kultúra ápolása, a fiatal felnőttek ritmusérzékének, zene és művészet iránti érzékenységének fejlesztése.
 3. Boksz szakkör: 2014 óta kisebb nagyobb kihagyásokkal szinte folyamatosan elérhető a bokszedzés a Közösségi Házban gyerekek számára. A bevezetni tervezett tanulási forma célja a elsősorban fiatal felnőtteknek, férfiaknak, tematikus formában tervezett edzés-sorozat megvalósítása. A tanulási forma célja az önvédelem tanulása, az indulatok, a feszültség levezetésének elsajátítása, szociális kompetenciák fejlesztése, a testmozgás.
 4. Családi mesefoglalkozások: A DDOP program keretében havi rendszerességgel kerültek megrendezésre úgynevezett mesés-zenés alkotófoglalkozások kisgyermekek számára, ahol megfigyelhető volt, hogy a meseolvasás, mesélés az újdonság erejével hat a helyi hátrányos helyzetű gyerekekre, mivel szüleik a legritkább esetben mesélnek nekik otthon.

A tanulási program olyan kortárs mesékre épülő alkotófoglalkozások  sorozata, ahol szülők és gyerekek együtt alkothatnak, együtt fogadhatják be és dolgozhatják fel a mesét, a szülők pedig olyan egyszerű, kézzel fogható módszereket tanulhatnak, amelyek olvasási nehézségek fennállása esetén is megkönnyítik számunkra az otthoni mesemondást.

 1. Bébi életmód – tudatos kisgyermek-gondozási szakkör: 2014 óta változó intenzitással, de rendszeresen kerülnek megrendezésre kisgyermekes anyáknak szóló programok a Közösségi Házban. A fejlesztés, azaz a tanulási forma célja a gyakorlat folyamatossá, rendszeressé tétele, a kompetenciafejlesztést biztosító felépített tematika alapján,  hasznos kisgyermek-gondozási ismeretek átadása a helyi hátrányos helyzetű anyák számára.
 2. Tudatos életmód: Az előadássorozat célja a korábbiakban kevés programunkba bevont ötven év feletti lakosság de még korú (-60 év) lakosság  aktivizálása, egészségmegőrzéssel kapcsolatos ismereteik bővítse, a prevenció valamint az egészséges táplálkozás jelentőségének tudatosítása. A programsorozat keretében a résztvevők különböző, egészségügyi témájú interaktív workshopok-on vehetnek részt. Témák: az egyes betegségek felismerése, olcsó és egészséges ételek, korosztály specifikus mozgásformák, stb.)
 3. Konyhatündér képző: A DDOP projekt keretében rendszeres főzőalkalmakat szerveztünk a Közösségi Házban, ahol a pár asszony és lány által elkészített tradicionális ételeket az este végén a közösség együtt fogyasztotta el. A konyhatündér képző tanulási forma keretében a korábbiaknál nagyobb hangsúlyt szeretnénk fektetni a tudásátadásra, a tanulási formához a kompetencia – és készségfejlesztés biztosítását tudatosan felépített tematikában tervezzük – s helyi fiatal felnőttek egy fiatal helyi háziasszony vezetésével olyan recepteket tanulhatnak lépésről lépésre, amelyeket ők maguk is könnyen el tudnak készíteni. A program segít felkészülni a fiatal felnőtteknek, főleg lányoknak az önálló életre, saját háztartás vezetésére, olcsó, egyszerű ételek elkészítésére, saját receptgyűjtemény összeállítására.

 

g/: A tevékenységek ütemezése (cselekvési ütemterv);

 

s.sz

 

Projekttevékenységek

2017. 2018.01.01-2018.12.31. 2019.01.01-2019.12.31.
elők. 1.né 2.né 3.né 4.né 1.né 2.né 3. név 4.név
I. Projekt előkészítés x                
II. Projektmenedzsment és szakmai vezetés    

x

 

x

 

x

 

x

 

    x

 

x

 

x

     

x

 

 

III.

Nevelők Háza Egyesület tanulási formák megvalósítása    

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

III.1.

1-19. sz. tanulási formák megvalósítása   x x x x x x x x
 

 

III.2.

20. sz. tanulási forma/szabadegyetem megvalósítása        

 

x

       

 

x

 
III.3. A tanulási formák megvalósításával összefüggő (bevont hátrányos helyzetű résztvevőket célzó) tanácsadás, segítségnyújtás (1-19. tanulási formák kapcsán)    

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

IV.

Pécsbányai Kulturális Egyesület tanulási formák megvalósítása    

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

IV.1.

Az 1.; 2.; 5.; 8.; 9.; 10; 11. tanulási formák megvalósítása    

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

IV.2.

A 6.; 7. tanulási formák megvalósítása (Boksz, Hagyományőrző zene, tánc)            

x

 

x

 

x

 

x

 

 

IV.3.

A 3. tanulási forma/tájépítész alkotótábor megvalósítása      

x

         
 

 

IV.4.

A 4. sz. tanulási forma/ szobrász alkotótábor megvalósítása              

x

 
IV.5. A tanulási formák megvalósításával összefüggő (bevont hátrányos helyzetű résztvevőket célzó) tanácsadás, segítségnyújtás (az alkotótáborok résztvevőin kívül valamennyi tanulási formák kapcsán)  

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

x

V. Horizontális követelmények, esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok teljesítése  

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

VI. Tájékoztatás, nyilvánosság x x x x x x x x
VI.1. Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság x x x x x x x x
VI.2. Egyéb marketing, kommunikációs szolgáltatások (catering biztosítása, plakátok, facebook, honlap) x x x x x x x x

A tervezett tevékenységek megvalósítási ütemezésének logikája, egymásra épülése:

A projekt futamideje 24 hónap, 2018.01.01-2019.12.31-ig tart. A projektmenedzsment, a horizontális tevékenységek és a tájékoztatás és nyilvánosság tevékenységei a projekt teljes időtartama alatt folyamatosan zajlanak. A szakmai tevékenységek a Nevelők Háza Egyesületnél a szabadegyetem kivételével 24 hónap futamideig (2×12 hó) zajlanak. A teljes futamidőben biztosított szakmai tevékenységek zavartalanul megvalósíthatóak, mivel a tevékenységek jelentős része már meglévő tanulási forma fejlesztését takarja, beágyazottak  – a s a fejlesztés a meglévő igényekre alapozott módon előkészített. A szabadegyetem a két éves program során 2 alkalommal, nyaranta valósul meg.

A Pécsbányai Kulturális Egyesület szakmai tevékenységeinek jelentős része uazon indokok alapján mint a NHE 2×12 hó futamidőben zajlanak. Az alkotótáborok nyaranta valósulnak meg, 2018-ban a tájépítész alkotótábor, s 2019-ben a szobrász tábor – mely használja a tájépítész alkotótábor eredményeit is. A tanulási formákkal összefüggésben, a hátrányos helyzetű célcsoporttagokat célzó tanácsadási, segítségnyújtási tevékenység a 24 hónap alatt folyamatos. A kötelező kommunikációs tevékenységen túl a tanulási formákkal összefüggésben tervezett tájékoztatási tevékenység (facebook, honlap, plakátok) ugyancsak folyamatos.

 

h/: A tevékenységek megvalósításához szükséges tárgyi és személyi feltételek rendelkezésre állása – cselekvési terv ezek biztosításához

A tevékenységek megvalósításához szükséges tárgyi feltételek rendelkezésre állása:

Nevelők Háza EgyesületA menedzsment és a tanulási formák megvalósításának helyszíne a Nevelők Háza Egyesület székhelye (Pécs, Szent István tér 17.). Az épület a történelmi belváros része, központi, akadálymentesen, közösségi közlekedéssel könnyedén megközelíthető helyen található. A 900 négyzetméteres ingatlanban egy 120 négyzetméteres konferencia terem (mely komplex módon akadálymentes), valamint 6 különböző mérető (20 – 90m²), közösségi rendezvények megtartására alkalmas, valamint egy szabadon használható, 13 számítógéppel ellátott infokommunikációs terem található, melyek a projekt megvalósításához rendelkezésre állnak. A közösségi terekben, valamint az irodákban vezetékes és vezeték nélküli internet elérhetőség biztosított. A közösségi rendezvényekhez technikai háttér (projektor, laptop, hangfal hangosítás) áll rendelkezésre.

Az ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódik egy, a pályázó kezelésében lévő 4000 négyzetméter alapterületű belső kert és park, valamint a Nevelők Háza Egyesület gondozásában van a 7000 négyzetméter nagyságú un. Nyugati Várfalsétány is, melyek szabadtéri közösségi és családi programok megvalósításának remek helyszínei. A kertben álló kisház, az Egyesület által hatósági engedélyek alapján működtetett un. Kisház Kávézónak ad helyet. A Kávézó igényes belső tereivel és kerti teraszával csalogatja a Közösségi Ház vendégeit. A programok cateringjét saját teljesítésben a Kisház Kávézó biztosítja. A Civil Közösségek Háza 1993 óta működik az önkormányzati tulajdonban lévő Pécs, Szent István tér 17. számú ingatlanban. Kezdetektől fogva a Nevelők Háza Egyesület szervezi és koordinálja a házban zajló programokat. Ezen tevékenységét az önkormányzattal kötött Közművelődési megállapodás és Haszonkölcsön szerződés is rögzíti.

Pécsbányai Kulturális Egyesület: az Egyesület közművelődési megállapodás keretében 2011 október 1-je óta működteti a településrész Közösségi Házát, a kezdetektől multifunkcionális szemlélettel. A Gesztenyés utca 17 alatt található 697 négyzetméteres házban 8, a helyi lakosság által használt közösségi tér található: egy gyermek-és ifjúsági programoknak helyszínt adó ifjúsági klubszoba, egy 2017-ben a megyei könyvtár és PMJV Önkormányzat támogatásával felújított könyvtárszoba, egy étkezőhelység, egy előtér, egy tornaterem, egy 8 számítógépes munkaállomással rendelkező informatika terem, egy profi hang- és videó felvétel készítésére alkalmas stúdió, egy 2015-ben teljes körűen felújított, felszerelt konyha és további két irodahelyiség. 2015 áprilisa óta az Egyesület haszonbérletében kezeli a helyi védettség alatt álló 4,5 hektáros szelídgesztenyés ligetet, mely a jelen program keretében tervezett alkotótáborok tervezett helyszíne.

Fentiek alapján a konzorciumi partnerek tárgyi adottságai alkalmasak a tervezett tanulási formák megvalósításához.

A tevékenységek megvalósításához szükséges személyi feltételek rendelkezésre állása

 1. Projektmenedzsment biztosítása, rendelkezésre állása – ls. jelen szakmai terv p/. pontja
 2. Szakmai vezető biztosítása, rendelkezésre állása

A szakmai vezető feladatokat Vincze Csilla, a Nevelők Háza Egyesület ügyvezetője (heti 40 óra) látja el, a projekt teljes futamideje alatt. Tevékenységével kapcsolatban a projektmenedzsernek számol be, szükség esetén vele egyeztet. Feladata a projekt szakmai irányítása, az egyes tanulási programok közötti szakmai összhang megteremtése, a tanulási programok megvalósításának koordinációja.

 

 1. Szakmai megvalósítók biztosítása, rendelkezésre állás cselekvési terve

Nevelők Háza Egyesület:

Ssz. Tanulási forma címe Szakmai megvalósító Szakmai megvalósító indoklása
1. Babamasszázs elsajátítása szülőknek Külső szolgáltató Saját munkatársak a szükséges szakértelemmel nem rendelkeznek, a megvalósításhoz szakértelemmel rendelkező Hurcibaba Egyesület előzetes árajánlatát csatoltuk
2. Baba mama festőterápia Szalóki Réka Saját, szükséges szakértelemmel rendelkező munkatárs által ellátott feladat, megvalósítást bérköltségként terveztük (24 hónap), önéletrajzát csatoltuk
3. Anyatorna babákkal külső szolgáltató Saját munkatársak a szükséges szakértelemmel nem rendelkeznek, a megvalósításhoz szakértelemmel rendelkező Hurcibaba Egyesület előzetes árajánlatát csatoltuk
4. Ökotudatos háztartásvezetés külső szolgáltató Saját munkatársak a szükséges szakértelemmel nem rendelkeznek, a megvalósításhoz szakértelemmel rendelkező Hurcibaba Egyesület előzetes árajánlatát csatoltuk
5. Hurcibaba klub  – csacsogó külső szolgáltató Saját munkatársak a szükséges szakértelemmel nem rendelkeznek, a megvalósításhoz szakértelemmel rendelkező Hurcibaba Egyesület előzetes árajánlatát csatoltuk
6. Alkoss szabadon művészetterápiás műhely Szalóki Réka Saját, szükséges szakértelemmel rendelkező munkatárs által ellátott feladat, megvalósítást bérköltségként terveztük(24 hónap), önéletrajzát csatoltuk
7. Versmondók  műhelye külső szolgáltató Saját munkatársak a szükséges szakértelemmel nem rendelkeznek, a megvalósításhoz szakértelemmel rendelkező  Sólyom Katalin előzetes árajánlatát csatoltuk
8. Pécsi Kamarakórus Tillai Aurél Saját, szükséges szakértelemmel rendelkező munkatárs által ellátott feladat, megvalósítást bérköltségként terveztük (24 hónap), önéletrajzát csatoltuk
9. Énekvarázs Önszerveződő, térítési díj nélkül megvalósuló A tanulási forma Közösségi Házunkban évek óta közösségi kezdeményezés által működő program fejlesztése, térítési díj nélkül valósul meg
10. Pályaorientációs önismereti műhely külső szolgáltató Saját munkatársak a szükséges szakértelemmel nem rendelkeznek, a megvalósításhoz szakértelemmel rendelkező Közösségi Kezd. Fejl. K.N. KFT.  előzetes árajánlatát csatoltuk
11. Irodalomterápiás foglalkozások külső szolgáltató Saját munkatársak a szükséges szakértelemmel nem rendelkeznek, a megvalósításhoz szakértelemmel rendelkező Közösségi Kezd. Fejl. K.N. KFT.  előzetes árajánlatát csatoltuk
12. Mecseki Fotóklub Önszerveződő, térítési díj nélkül megvalósuló A tanulási forma Közösségi Házunkban évek óta közösségi kezdeményezés által működő program fejlesztése, térítési díj nélkül valósul meg
13. Film – szakkör Rimai Dávid Saját, szükséges szakértelemmel rendelkező munkatárs által ellátott feladat, megvalósítást bérköltségként terveztük (24 hónap), önéletrajzát csatoltuk
14. Népek, nemzetiségek nemzetek kultúrája Hajnal Zsolt  

Saját, szükséges szakértelemmel rendelkező munkatárs által ellátott feladat, megvalósítást bérköltségként terveztük (24 hónap), önéletrajzát csatoltuk

15. Belvárosi rajziskola külső szolgáltató Saját munkatársak a szükséges szakértelemmel nem rendelkeznek, a megvalósításhoz szakértelemmel rendelkező Nemerey Péter előzetes árajánlatát csatoltuk
16. Zenés baba-mama klub külső szolgáltató Saját munkatársak a szükséges szakértelemmel nem rendelkeznek, a megvalósításhoz szakértelemmel rendelkező Kopjár Anikó előzetes árajánlatát csatoltuk
17. Angol társalgási klub Önkéntesek által térítés nélkül megvalósuló  

A fejlesztett tanulási forma EVS Önkéntese által térítés nélkül valósul meg.

18. Társasjáték estek Rimai Dávid Saját, szükséges szakértelemmel rendelkező munkatárs által ellátott feladat, megvalósítást bérköltségként terveztük (24 hónap), önéletrajzát csatoltuk
19. Patchwork – foltvarró(Mecseki Foltalkotók Önszerveződő, térítési díj nélkül megvalósuló A tanulási forma Közösségi Házunkban évek óta közösségi kezdeményezés által működő program fejlesztése, térítési díj nélkül valósul meg
20. Pécs – Tanulóváros, tanulófesztivál rendezvényszervezés, külső szolgáltató A két alkalommal megvalósuló szabadegyetem rendezvényszervezése volumene miatt külső szolgáltatót igényel, előzetes árajánlatot csatoltuk.

 

Pécsbányai Kulturális Egyesület

Ssz. Tanulási forma címe Szakmai megvalósító Szakmai megvalósító indoklása
1 Média szakkör I-II. Arató Vilja Saját, szükséges szakértelemmel rendelkező munkatárs által ellátott feladat, megvalósítást bérköltségként terveztük (24 hónap), önéletrajzát csatoltuk
2 Angol társalgási szakkör I-II. Külső szolgáltató Saját munkatársak a szükséges szakértelemmel nem rendelkeznek, a megvalósításhoz szakértelemmel rendelkező Pécsi Életmód Egyesület előzetes árajánlatát csatoltuk
3 Tájépítész alkotótábor rendezvényszervezés, külső szolgáltató A 2018. nyarán megvalósuló alkotótábor szervezése volumene és a szükséges szakértelem miatt külső szolgáltatót igényel, Tájmester Kft. előzetes árajánlatát csatoltuk.
4 Szobrász alkotótábor rendezvényszervezés, külső szolgáltató A 2019 nyarán megvalósuló alkotótábor szervezése volumene és a szükséges szakértelem miatt külső szolgáltatót igényel, Burián Norbert ev. előzetes árajánlatát csatoltuk
5 Irodalomterápiás foglalkozások Külső szolgáltató Saját munkatársak a szükséges szakértelemmel nem rendelkeznek, a megvalósításhoz szakértelemmel rendelkező Közösségi Kezd. Fejl. K.N. Kft.  előzetes árajánlatát csatoltuk
6 Hagyományőrző zene-tánc Pécsi Életmód Egyesület Saját munkatársak a szükséges szakértelemmel nem rendelkeznek, a megvalósításhoz szakértelemmel rendelkező Pécsi Életmód Egyesület előzetes árajánlatát csatoltuk
7 Boksz szakkör Dunai Sándor Saját, szükséges szakértelemmel rendelkező munkatárs által ellátott feladat, megvalósítást bérköltségként terveztük (12 hónap, 2019.01.01-12.31.), önéletrajzát csatoltuk.
8 Családi mesefoglalkozások Arató Vilja Saját, szükséges szakértelemmel rendelkező munkatárs által ellátott feladat, megvalósítást bérköltségként terveztük (24 hónap), önéletrajzát csatoltuk
9 Bébi életmód – tudatos kisgyermek-gondozási szakkör Pécsi Életmód Egyesület Saját munkatársak a szükséges szakértelemmel nem rendelkeznek, a megvalósításhoz szakértelemmel rendelkező Pécsi Életmód Egyesület előzetes árajánlatát csatoltuk
10 Egészséges életmód Pécsi Életmód Egyesület Saját munkatársak a szükséges szakértelemmel nem rendelkeznek, a megvalósításhoz szakértelemmel rendelkező Pécsi Életmód Egyesület előzetes árajánlatát csatoltuk
11 Konyhatündér képző Pécsi Életmód Egyesület Saját munkatársak a szükséges szakértelemmel nem rendelkeznek, a megvalósításhoz szakértelemmel rendelkező Pécsi Életmód Egyesület előzetes árajánlatát csatoltuk

 

 1. Szervezeti feltételek rendelkezésre állása (humán feltételek és szervezeti stabilitást biztosító feltételek)

A projekt szakmai megvalósításához szükséges szervezeti feltételek mindkét konzorciumi partner kapcsán rendelkezésre állnak. A projektnagyság lebonyolításához szükséges pénzügyi stabilitást a szervezetek pénzügyi mérlegadatai megfelelő mértékben igazolják – a pénzügyi tervezés, gazdálkodás, a fizetési kérelmek ütemezett igénylése és folyamatos a casch-flow által a projekt  forrásainak biztosítása folyamatossá tehető. Esetleges krízisek, forráshiányok kezelését a Nevelők Háza Egyesület saját forrásai biztosítani tudják. A partnerek hasonló nagyságú projektek lebonyolításában jelentős tapasztalattal rendelkeznek.

 

i/: Eszközbeszerzés indokoltsága és a szakmai tevékenységekhez való kapcsolódása

A tanulási formák megvalósításával összefüggésben kis értékű eszközök beszerzését tervezzük az alábbiak szerint:

Nevelők Háza Egyesület:

 1. Társasjáték estek (31 fajta társasjáték, összesen209.070 Ft); A játékok a tanulási forma megvalósításához feltétlenül szükségesek – a különböző szabályrendszerek különböző pedagógiai tanulási módszert segítenek, ez indokolja a nagy fajtaszámot. 2. Hurcibaba klub – csacsogó (19 fajta kis értékű népi hangszer, összesen: 114.820 Ft). A népi, jellemzően fa hangszerek a ritmusos mozgás elsajátítását segítik, módszertanilag szükségesek a pedagógiai tartalom megvalósításához. 3. Ökotudatos háztartás-vezetés (kis értékű konyhai eszközök, összesen: 25.000 Ft); Az eszközök az egyes foglalkozások során tervezett demonstrációk szükséges tartozékai. 4. Anyatorna babákkal (10 négyzetméter 4 mm vastag tükör 9000,- Ft/nm, (90.000,-); pilátesz gyűrű: 3190 Ft/db, 10 db, ami 31900 Ft, mindösszesen: 121.900 Ft). A tükör a torna helyszínéül szolgáló helységben kerül felszerelésre – segíti a mamákat az önkép elfogadásában.

Pécsbányai Kulturális Egyesület:

 1. Szobrász alkotótábor (kis értékű szerszámok, összesen 294.040 Ft). A szerszámok az alkotótáborban résztvevők cselekvő tanulásának eszközei – a tanulási alkalmak során az eszközök használata mellett sajátítják el a résztvevők a faragás fortélyait és alkotnak közösen a művészekkel.
 2. Konyhatündér képző (kis értékű konyhai eszközök, lábosok, serpenyők, tepsik, tányérok, mindösszesen: 50.000 Ft). A konyhai eszközök a cselekvő tanulás szükséges tartozékai. Fentiek alapján a kis értékű eszközbeszerzés mindösszesen: 814.830 Ft

 

j/: Az elérni tervezett célok számszerűsíthető eredményei

Számszerűsített szakmai elvárások teljesítése

 1. Megvalósított tanulási programok

A megvalósított különböző tematikájú programok száma, ideértve a kötelező és a szabadon választott tanulási formákat is – jelen szakmai terv e/. I. pontjában konzorciumi partnerenként és tanulási formánként is részletezett táblázatban megtekinthető. Ennek alapján programunk egészét figyelembe véve összesen

– 9 tanulási típusban

– 31 tanulási program keretében

– 46 különböző tematikájú programot valósítunk meg.

 1. Programba bevont személyek

A projekt keretében megvalósított tevékenységek során a tanulási programokban részt vevők számát konzorciumi partnerenként és mindösszesen is alábbi táblázatokban részletezzük.

A táblázatban az

„összes programba bevont létszám” az adott tanulási forma kapcsán bevontnak számító személyek számát jelenti, az

„Összes bevont (+) résztvevő/de nem számító” személyek száma adott tanulási forma kapcsán a bevontnak számító résztvevőkön túli további olyan résztvevőket jelöli, akik nem számítanak bevontnak (jellemzően ezen személyek gyerekek), az

„Összes bevont hátrányos helyzetű” oszlop mutatja az adott tanulási forma kapcsán bevontnak számító személyek közül tanulási formánként, és összesen a hátrányos helyzetű résztvevők számát.

 

Nevelők Háza Egyesület //

Tanulási forma címe

 

 

Futam-idő (hó)

Részt-vevők száma/ alkalom (+)résztvevő, de nem számítható Bevont / hátrányos helyzetű Összes

programba bevont

létszám

Összes bevont (+) résztvevő /de

nem számítható

Összes bevont

hátrányos helyzetű

Babamasszázs elsajátítása szülőknek  

24

6 6 6 30 30 30
Baba mama festőterápia 24 6 6 6 24 24 24
Anyatorna babákkal 24 6 6 6 36 36 36
Ökotudatos háztartásvezetés  

24

30 30 30 60 60 60
Hurcibaba klub  – csacsogó 24 10 10 10 30 30 30
Alkoss szabadon művészetterápiás műhely  

24

10 0 6 80 0 48
Versmondók műhelye 24 10 0 6 15 0 10
Pécsi Kamarakórus 24 30 0 16 30 0 16
Énekvarázs 24 20 0 13 20 0 13
Pályaorientációs önismereti műhely  

24

15 0 15 30 0 30
Irodalomterápiás foglalkozások 24 10 0 8 20 0 16
Mecseki Fotóklub 24 11 0 7 40 0 25
Film – szakkör 24 7 0 5 35 0 25
Népek, nemzetiségek nemzetek kultúrája  

24

25 0 16 175 0 112
Belvárosi rajziskola 24 10 0 7 10 0 7
Zenés baba-mama klub 24 10 10 10 14 14 14
Angol társalgási klub 24 10 0 7 20 0 14
Társasjáték estek 24 10 0 10 50 0 50
Patchwork – Foltalkotók – A Gyűszű Szövetsége)  

24

10 0 7 15 0 10
Pécs – Tanulóváros, tanulófesztivál  

2 alk.

50 0 35 100 0 70
 Összesen:   296 68 226 834 194 640
Havi szintű tanácsadásba vont hátrányos helyzetűek száma       (226-35) 191 Mind-összesen bevont: 1028 0,62257

A táblázatból látszik, hogy a Nevelők Háza Egyesületnél a programba bevont személyek száma 834 fő, ami a bevontnak nem számító személyekkel (gyerekekkel) együtt mindösszesen 1028 fő. A hátrányos helyzetűek száma az indikátornak számító összes résztvevőn belül 640 fő, ami a mindösszesen bevont (gyerekekkel együtt számított) személyek arányában 62,257 %.

Ezen táblázat alapján követhető nyomon a szakmai terv e/. II.2. II.2. Az egyes tanulási formákhoz kapcsolódó egyéni mentorálás, tanácsadás, segítségnyújtás bázisának tekintett, havi szintű tanácsadásba vont hátrányos helyzetű személyek száma is, tanulási formánként, ami a Nevelők Háza Egyesület kapcsán 191 fő/hó.

Pécsbányai Kulturális Egyesület//

 Tanulási forma címe

 

Futam-idő/

Részt

vevők száma/ alkalom

(+)résztvevő, de nem számítható Bevont / hátrányos helyzetű Összes

programba bevont

létszám

Összes bevont (+) résztvevő, de

nem számítható

Összes bevont

hátrányos helyzetű

Média szakkör I-II. 24 8 0 6 10 0 7
Angol társalgási szakkör I-II. 24 7 0 5 7 0 5
Tájépítész alkotótábor 1alk 22 0 12 22 0 12
Szobrász alkotótábor 1 alk 22 0 12 22 0 12
Irodalomterápiás foglalkozások 24 10 0 8 15 0 12
Hagyományőrző zene-tánc 12 12 0 9 12 0 12
Boksz szakkör 12 7 0 5 7 0 5
Családi mesefoglalkozások 24 10 10 8 10 10 8
Bébi életmód – tudatos kisgyermek-gondozási szakkör 24 10 0 10 10 0 10
Egészséges életmód 24 25 0 16 35 0 21
Konyhatündér képző 24 6 0 5 12 0 10
Összesen:   162 10 114
Összes bevont: 172 0,66279

 

A táblázatból látszik, hogy a Pécsbányai Kulturális Egyesületnél a programba bevont személyek száma 162 fő, ami a bevontnak nem számító egyéb személyekkel (gyerekekkel) együtt mindösszesen 172 fő. A hátrányos helyzetűek száma a bevontnak számító összes résztvevőn belül 114 fő, ami a mindösszesen (gyerekekkel együtt számított) személyek arányában 66,279  %.

A táblázat alapján a szakmai terv e/. II.2. II.2. Az egyes tanulási formákhoz kapcsolódó egyéni mentorálás, tanácsadás, segítségnyújtás bázisának tekintett, havi szintű tanácsadásba vont hátrányos helyzetű személyek itt részlegesen követhetőek nyomon – mivel egyes tanulási formák csak 12 hónapig futnak. A táblázatból nem leolvasható differenciát az ütemezés egyértelműsíti.

 

 

 

Konzorcium összesen//

Konzorciumi tag

Programba bevont személyek  

(+)résztvevő, de nem számítható

(kisgyerekek)

Összes bevont (+) résztvevő, de nem számítható  

Összes bevont

hátrányos helyzetű

Nevelők Háza Egyesület 834 194 1024 640
Pécsbányai Kulturális Egyesület 162 10 172 114
Összesen: 996 204 1196 754
Hátrányos helyzetűek aránya: programba bevont hátrányos helyzetű személyek/mindösszesen programban résztvevő személyek: 754/1196=0,63, azaz 63 %

 

Az összesítő táblázatból látszik, hogy a programba bevont személyek száma összesen 996 fő, a bevontnak nem számító személyek száma mindösszesen 204 fő, vagyis a mindösszesen (a bevontnak nem számító gyerekekkel) együtt 1196 fő. A hátrányos helyzetűek száma a bevontnak számító összes résztvevőn belül mindösszesen 754 fő, ami a mindösszesen résztvevő (gyerekekkel együtt számított) személyek arányában 63  %.

 

Indikátorok, szakpolitikai mutatók tervezett teljesítése

Indikátor neve Mértékegység Célérték 2018. december 31-ig Célérték (kumulált) 2019. december 31-ig
Munkanélküliek száma, beleértve a tartós munkanélkülieket is 15 22
Inaktívak száma, akik nem vesznek részt oktatásban vagy képzésben 23 30

Mérföldkövek tervezésére vonatkozó elvárások teljesítése

A projekt futamideje 24 hónap, 2018.01.01-2019.12.31-ig tart, a mérföldkövek tervezése ennek alapján került számításra.

 

 

Mérföldkő

 

 

Mérföldkő

dátuma

Bevont célcsoporttagok

száma

 

Bevont

célcsoporttagok

aránya

Benyújtott kifizetési igénylés aránya az összes elszámolható költségen belül
Nevelők Háza Egyesület Pécsbányai Kult. Egyesület  

Összesen

 

1. Mérföldkő

 

2018.08.31.

 

296

 

98

 

394

 

39 %

 

legalább 21%

 

2. Mérföldkő

 

2019.04.30

 

592

 

120

 

712

 

71 %

 

legalább 51%

 

3. Mérföldkő

 

2019.12.31.

 

834

 

162

 

996

 

100 %

 

legalább 90%

 

k/: A megvalósítás kockázatai és azok kezelésének módja (kockázatelemzés)

 

Kockázati tényezők

 

Kock.-ok erőssége

(0 – +2)

 

Kockázat rövid leírása

 

Kockázatkezelési beavatkozások, megelőző intézkedések

Szakmai kockázatok
Tervezett számú tanulási forma megvalósítása +1 Viszonylag nagyszámú tanulási forma került tervezésre 1. A tervezett tanulási formák többsége meglévő tanulási forma fejlesztését, s ezen fejlesztett tartalom bevezetését jelenti – vagyis a tanulási formák többsége meglévő közösségek bázisán valósul meg;

2. A fejlesztés valós igényekre épülnek, tartalmaira vonatkozó szakmai elképzelések kiforrottak. .

A tanulási formánként az egyes alkalmak vonatkozásában tervezett létszám megvalósítása

 

+1 Nem sikerül elérni, a tanulási formánként tervezett Fő/alkalom résztvevői számot 1. A fő/alkalom létszámok sok éves tapasztalat alapján kerültek tervezésre;

2. a tanulási formákhoz közvetlenül kapcsolódó tanácsadási, segítségnyújtási tevékenység hozzájárul a rendszeres részvételhez;

3. Marketing tevékenységgel segítjük a tanulási formák széles formában történő ismertségét.

Hátrányos helyzetű résztvevők tervezett számának és arányának megvalósítása

 

+1 A bevont hátrányos helyzetű résztvevők száma és aránya alacsonyabb lesz mint a tervezett szám és arány. 1. A tervezés valós igényekre épül;

2. A város humán szociális szolgáltató intézményeivel2016-17-ben kialakított hálózati együttműködés segíti a HH-s résztvevők bevonását;

3. a tanulási formákhoz közvetlenül kapcsolódó tanácsadási, segítségnyújtási tevékenység hozzájárul a rendszeres részvételhez;

4. Marketing tevékenységgel segítjük a tanulási formák széles formában történő ismertségét.

A megvalósuló tanulási formákban csökken az aktív, folyamatos részvétel +2 A tanulási formák akkor lehetnek eredményesek, ha elegendő számú résztvevő folyamatos részvételével zajlanak. 1. a tanulási formákhoz közvetlenül kapcsolódó tanácsadási, segítségnyújtási tevékenység hozzájárul a rendszeres részvételhez;

2. Marketing tevékenységgel segítjük a tanulási formák széles formában történő ismertségét.

3. A tanulási formák magas színvonalú megvalósítását szakmai koordinációs és folyamatértékelés révén követjük – a magas szakmai színvonal hozzájárul a folyamatos részvételhez.

Külső kockázatok
Előre nem látható jogszabályi változások +1 A változások érinthetik a projekt egyes célcsoportjait, illetve a megvalósító konzorcium tagjait 1. A jogszabályok és változásaik figyelemmel kísérése a projektmenedzser feladata.

2. Folyamatos kapcsolattartás az érintettekkel és a változásokra történő gyors reagálás.

A munka világát érintő, valamint az adózással összefüggő jogszabályi környezet változása +1 A tervezett fejlesztési programok egy része a foglalkoztathatóság növelését célozza. A változások befolyásolhatják a célcsoport részvételét, bevonásának, bent maradásának esélyét 1. A jogszabályok és változásaik figyelemmel kísérése a projektmenedzser feladata.

2. A jogszabályi változásokról történő folyamatos tájékoztatás és azok beillesztése a tervezési folyamatokba.

Szervezeti kockázatok
A konzorciumi partnerek stabilitásában, a szervezet működésében bekövetkező esetleges változások +1 A partnerek pénzügyi és/v. szervezeti stabilitásának megingása, egyéb szervezeti változások befolyással lehetnek a sikeres megvalósításra 1. Folyamatos visszacsatolás történik az egyesületek vezetése, az elnökség és a közgyűlés felé.

2. Az esetleges változások esetén cselekvési tervek készítése és megvalósítása

 

l/: A projekt rövid – és hosszú távú hatása a közvetlen és közvetett környezetére

Rövid távú hatások: tanulási formánként a résztvevők körében adott tanulási formához illeszkedő kompetencia és készségfejlődés valósul meg, – melynek eredményeként (hosszabb távú hatásként)  nő a formális oktatásban való visszatérés, valamint a munkaerő-piacira a társadalmi és közéletbe történő integráció lehetősége, a harmonikus társadalmi együttélés esélye.

 

m/: Tervezett együttműködések a bevonni kívánt partnerekkel

A projekt megvalósítása konzorciumban történik, az alábbiak szerint: Főpályázó konzorciumvezető: Nevelők Háza Egyesület. Konzorciumi tag: Pécsbányai Kulturális Egyesület. A partnerséget konzorciumi együttműködési megállapodás szabályozza.

A konzorciumi tagok közötti feladatok megosztását elsődlegesen az egyes tagszervezetek szakmai kompetenciái és tapasztalatai befolyásolták.  A partnerek közötti feladatmegosztást a jelen szakmai terv e/; f/; és g/. pontja rögzítik, a megvalósítás forrásául szolgáló támogatás partnerek közötti megosztása  pedig  – adott tevékenységek ellátásához szükséges ár/érték arányok alapján – a költségvetésben került rögzítésre.

Szervezeten belüli függetlenség: A projekt szervezeten belüli helye mindkét konzorciumi partner vonatkozásában átlátható, a jogkörök rendezettek. Az egyesület vezetősége döntést hozott a projekt kidolgozására és (támogatás esetén) megvalósítására, s jóváhagyta a projekttervet.  A projektmenedzsment szervezeten belüli függetlensége biztosított – a vezetőség által jóváhagyott projektterv megvalósításában a menedzsment teljes körű döntési jogkörrel rendelkezik. A menedzsment beszámolási kötelezettséggel bír a vezetőség felé, a beszámolások legalább 6 havi rendszerességgel történnek.

Kommunikáció:

Belső kommunikáció: A belső kommunikációért a projektmenedzser felel. A kommunikáció célja a projektszemélyzet információáramlásának biztosítása, mely a projekt hatékony megvalósítását szolgálja.  Tervezett kommunikációs csatornák:

 1. Projektmenedzsment csoportülések (havi 1 alkalom). Résztvevők: projektmenedzsment (projektmenedzser + pénzügyi vezető) és szakmai vezető. Téma: havi előrehaladások értékelése és következő havi tevékenységek megbeszélése. Helyszín: Nevelők Háza Egyesület székhelye-
 2. szakmai munkacsoportülések és értékelések (havi 1 alkalom). Résztvevők: szakmai vezető és a tanulási formákkal összefüggésben tanácsadási, segítő tevékenységet végző munkatársak mindkét konzorciumi tag képviseletében
 3. Konzorciumi ülések: háromhavonta, a konzorciumi partnerek képviselőinek, kapcsolattartóinak részvételével. Témák: A konzorciumi vállalások teljesülése, beszámolási, elszámolási, kötelezettségek és e kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos munkamegosztás. Helyszín: Nevelők Háza Egyesület.
 4. Levelező lista: Tagjai: a projektben résztvevő megvalósítók; cél szerint az operatív, napi szintű kommunikációt támogatja.

A belső kommunikáció folyamatát dokumentáljuk (projektirányító és szakmai munkacsoportülések jegyzőkönyvei; konzorciumi ülések jegyzőkönyvei; a levelezőlista archívuma.

Külső kommunikáció:

 1. A közreműködő szervezet felé a támogatási szerződésben rögzített minden, az indikátorok megvalósulását hitelesen igazoló dokumentációt rendelkezésre bocsátunk a szerződésben előírt időpontokban és terjedelemben.
 2. A nyilvánosság biztosítását az előírtak szerint az Arculati Kézikönyvben rögzítettek használata mellett valósítjuk meg.

 

n/: A projekt keretében kifejlesztett tartalmak hosszú távú hasznosulása, beépülése az intézmény tevékenységébe

A már működő, de fejlesztett tartalommal, tematikával megvalósuló és új tanulási formák terveink szerint hosszú távon a fejlesztett tematikai tartalmakkal valósulnak meg. A fejlesztés jelentősen növeli az intézmények módszertani eszköztárát, a nonformális tanulási formák lebonyolításának szakmai tapasztalatát.

A konzorcium tagjai vállalják a jelen konstrukcióban előírt fenntartási kötelezettségeket, vagyis a projektmegvalósítás befejezésétől számított 3 évig évente legalább egy a projektben kifejlesztett tanulási program teljes tematikai tartalmának megvalósítását.

A kötelező vállaláson túl várható további tanulási formák tartós fennmaradása, az alábbiak szerint:

– a jelenleg öntevékeny formában, térítésmentesen működő tanulási formák várható módon a program befejezését követően is működnek – a tervek szerint a már fejlesztett tartalmak mentén;

– több tanulási forma a nem hátrányos helyzetű résztvevői kör számára térítésmentessé tehető – ezt a „piacképességet” a jelen fejlesztés tovább erősíti. A hátrányos helyzetű résztvevők térítésmentes részvételét szeretnénk hosszú távon biztosítani.

– a költségráfordítást igénylő tanulási formák finanszírozására – a részvételi díj mellett – saját bevételeink nyújtanak lehetőséget (A főpályázó Egyesülete saját fenntartásban Közösségi Nonprofit Kávézót üzemeltet  – Kisház Kávézó – melynek profitját cél szerint visszaforgatjuk a forrással nem rendelkező de a szervezet hosszú távú céljai és társadalmi hasznosulás tekintetében fontos programok megvalósításába.

 

o/: A jelen felhívás 4.4.2. Kiválasztási kritériumok 3. Tartalmi értékelési szempontoknál szereplő előnyt jelentő szempontok tervezett teljesítése

s.sz Előnyt jelentő szempontok Előnyt jelentő szempontok tervezett teljesítése
7.1 A fejlesztendő járásban megvalósuló programok. A megvalósuló programok közül :

legalább egy célcsoport tagjai komplex programmal fejlesztendő járásban élnek; legalább egy célcsoport tagjai fejlesztendő járásban élnek; legalább egy célcsoport tagjai kedvezményezett járásban élnek; nincs a fentiek szerinti bevont célcsoport.

A megvalósítani tervezett tanulási programok közül a „Pécs – tanulóváros, tanulófesztivál” szabadegyetem résztvevői köre megyei szintről kerül toborzásra. Így terv szerint valamennyi megyei járás lakossága képviselteti magát. Azaz terv szerint komplex programmal fejlesztendő járásban (Hegyháti, Sellyei) élő résztvevői is lesznek a Szabadegyetemnek.
7.2 A projekt a felhívásban minimálisan előírt indikátor értékek valamelyike esetén legalább 25%-al magasabb értéket vállal.

40%-kal vagy annál magasabb értéket vállal; v. 30-39%-al magasabb értéket vállal; v. 25-29%-al magasabb értéket vállal; v. nem vállal magasabb értéket.

Indikátorok, szakmapolitikai mutatók:

1. Munkanélküliek szám, beleértve a tartós munkanélkülieket is: 2018.12.31-ig 15 fő, ami 50%-al magasabb az elvárt értéknél (projekt végéig, vagyis 2019.12.31-ig: 30 fő)

2. Inaktívak száma, akik nem vesznek részt oktatásban vagy képzésben: 2018.12.31-ig 23 fő, ami 53%-al magasabb az elvárt értéknél (projekt végéig, vagyis 2019.12.31-ig: 46 fő)

Teljesítésre vonatkozó részletes leírást ls. szakmai terv d/. pontja.

Számszerűsített szakmai elvárások – programba bevont személyek száma tervezett módon 996 fő.

7.3 A beavatkozások keretében a bevont hátrányos helyzetű személyek aránya az előírt 50%-nál magasabb. 60% felett; v. 51-59% közötti, v. nem vállal magasabb értéket. A hátrányos helyzetűek tervezett aránya:  63 %, bevonásuk részletes ismertetését ls. szakmai terv j/. II. pont.
7.4 A projekt keretében a kötelező öt tanulási programon túl további tevékenységek is megvalósulnak. A projekt keretében

– 9 tanulási típusban

– 31 tanulási program keretében

46 különböző tematikájú programot valósítunk meg.

A megvalósítás részletes tervét ls. szakmai terv j/. I. pont.

7.5 A támogatási kérelmet konzorciumi formában adták be. 3 konzorciumi tag, v. 2 konzorciumi tag, v. nem konzorciumi forma A támogatási kérelmet konzorciumi formában nyújtjuk be, a programot terv szerint konzorciumi formában valósítjuk meg. Konzorciumi partnerek:

1. Nevelők Háza Egyesület; 2. Pécsbányai Kulturális Egyesület.

 

p/: A projekt menedzsment tevékenységek ellátásának tervezett módja és időtartama, valamint finanszírozásának tervezett módja és forrása

A projektmenedzsment feladatok ellátása a Pécsi Helyi Akciócsoport bevonásával valósul meg. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata alapítóként vett részt a Pécsi Helyi Akciócsoport Egyesület létrehozásában. Az Egyesület egyik alapvető célja az Európai Uniós pályázati lehetőségek, a pályázatok széleskörű megismertetése és kihasználásának támogatása, az Európai Uniós források helyi felhasználásának elősegítése.

Projektmenedzser – Ötvös Mónika pályázati referens, közgazdász, pénzügyi vezető – az Akciócsoport pályázati csoportvezetője, Madarász Zoltán közgazdász; projektre fordított idejük bizonyíthatóan havi 12 óra lesz. Mindkét szakember többéves releváns szakmai tapasztalattal rendelkezik Európai Uniós és hazai forrásokból megvalósuló fejlesztések projekt és pénzügyi menedzsmentje terén.

A projektmenedzser koordinálja a konzorciumi partnerek közötti együttműködést; felel, a projekt értékelési folyamatárét, a belső és külső kommunikációjáért, a horizontális célkitűzések teljesüléséért. Kapcsolatot tart a Közreműködő Szervezettel. Felel a projekt adminisztrációs rendszerének projekthez adekvát kialakításáért és működéséért, a projektben részt vállaló szolgáltatók értéket a pénzért elv szempontja szerint történő kiválasztásáért, a projekt időközi és végző beszámolási folyamatáért, változás bejelentések bonyolításáért, a támogatás költségvetésben rögzített módon történő költséghatékony felhasználásáért.

A pénzügyi vezető  a projekt költségfelhasználását folyamatosan követi nyomon, s a tv.-i előírások, a bizonylati és nyilvántartási fegyelmet betartva dokumentálja azt; információkat gyűjt a konzorciumi partnerek pénzfelhasználásával kapcsolatban; analitikus nyilvántartásokat vezet költséghelyenként, a tervtől való eltérések folyamatos felügyelete mellett. Cash flow tervet készít, és folyamatosan frissítve vezeti azt; elkészíti a projekt időközi és végső pénzügyi beszámolóját. Tevékenységét a projektmenedzser irányítása alatt végzi, a végzett munkáról neki számol be.

A menedzsment működésével kapcsolatban ls. még, jelen szakmai terv m/ pontja – a tervezett együttműködések bevonni kívánt partnerekkel.

 

q/: Az esélyegyenlőségi és környezetvédelmi szempontok érvényesítése érdekében tett intézkedések, vállalások

A konzorciumi partnerek a projekt tervezése és megvalósítása során is figyelembe veszik, hogy a projektmegvalósítás folyamatának és a projektben létrehozott eredményeknek meg kell felelniük az alábbi elvárások:

 1. 1. Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni.

A Nevelők Háza Egyesület önkormányzati tulajdonú, műemlék épületben működik, belvárosi örökségvédelmi területen, így fokozottan ügyel és vállalja a jogszabályok betartását, a környezet védelmét és fenntartását, a védett kulturális értékek megőrzését.

A Pécsbányai Kulturális Egyesület Pécs védett természeti értékeit felvonultató területen, egy ősgesztenyés szomszédságában működik, amelyet az Egyesület gondoz, így a megfelelés az ő szempontjukból is alapvető. A megvalósítani tervezett tanulási formák közül kettő is a védett természeti értékek megőrzését szolgálja: a „Szobrász alkotótábor” célja az Ősgesztenyés területén található, kiszáradt gesztenyefákból szobrok faragása (a fák gyökérzete a földben marad);  a két éve indított szoborpark bővítése. A „Tájépítész alkotótábor” a helyi, jellemzően hátrányos helyzetű lakók bevonásával városrész olyan tájtervezését végzi, melynek célja a városrészi arculat alakítása a szelídgesztenye és egyéb őshonos növények terjesztésével.

Mindkét szervezet szelektíven gyűjti és kezeli a hulladékot.

 1. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a konzorciumi partnerek esélytudatosságot fejeznek ki: nem közvetítenek szegregációt, csökkentik a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. Fokozott figyelemmel kísérik a nők és férfiak esélyegyenlőségét érintő feltételek teljesülését. A konzorciumi partnerek hatályos esélyegyenlőségi tervvel rendelkeznek. Mindkét szervezet működésének alappillére, hogy programjaiban az esélyegyenlőség biztosított legyen: a Nevelők Háza Egyesület Esélyegyenlőségi irodát működtet s ehhez kapcsolódó szemléletformáló programokat, szolgáltatásokat nyújt, míg a Pécsbányai Kulturális Egyesület látogatóinak jelentős része roma nemzetiségű, és/vagy hátrányos helyzetű lakosokból áll.
 2. 3. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása: Rimai Dávid, a Nevelők Háza Egyesület és Arató Vilja a Pécsbányai Kulturális Egyesület részéről látják el a feladatot.

 

r/: – Nem releváns.

s/: A fejlesztendő intézmény / tagintézmény/ telephely vonatkozásában megvalósuló, vagy megvalósult egyéb fejlesztésektől való lehatárolás és szinergikus kapcsolódás  (kiemelten: TÁMOP-3.2.3.; TÁMOP 3.2.4, TÁMOP-3.2.8.B, EFOP-3.3.2.; EFOP-4.1.7)

Jelen projektben nem valósítunk meg olyan programelemet, tanulási formát, melyek korábbi támogatott konstrukciók, projektek részét képezték. A korábbi, támogatásokból megvalósított szolgáltatások, szakmai tevékenységek és jelen programunk szinergikus kapcsolódása a horizontális elvárások szisztematikus és következetes megvalósításában érhető tetten. Ezen túl – az egyes programokban részt vevő célcsoporttagokkal kialakított intenzív és aktív kapcsolat a különböző célcsoporti igények közvetlen becsatornázásán keresztül hatott jelen programunkra.

A szinergiával és lehatárolással fent kiemelten jelzett projektek közül szervezetünk a TÁMOP-3.2.13-2012/1-2012-519 – Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában c. konstrukció keretében valósított meg projektet – Kultúra és közösségek címmel. A projekt célcsoportja  – jelen konstrukcióval ellentétben – az iskolarendszerben tanuló fiatalok tanórán kívüli nevelése volt. Szinergikus kapcsolat: a programba bevont fiatalokon keresztül elértük, elérjük szüleiket, családtagjaikat – mely rétegek potenciális igényei beépítésre kerültek a programban, s célcsoportjai lesznek jelen projektünknek.

Ezt a bejegyzést ekkor publikáltuk: kedd, június 30th, 2020 09:03-kor az alábbi kategóriában EFOP-3.7.3. A visszajelzéseket az alábbi linken köveheti: RSS 2.0 You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply